E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A Rare Case Report: MOGAD with Optic Neuritis- without Spinal İnvolvement [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 209-212 | DOI: 10.5505/vtd.2023.80664

A Rare Case Report: MOGAD with Optic Neuritis- without Spinal İnvolvement

Canan Akünal Türel1, Sıddıka Halicioğlu2
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology

MOGAD (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Disease) is caused by antibodies against the myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) found on the surfaces of oligodendrocytes and its damage. MOGAD and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD) are very rare autoimmune inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system that are often seen with joint involvement of the optic nerves and spinal cord. MOGAD can be confused with Multiple Sclerosis (MS) or NMOSD, which are more common in the community, due to its clinical presentations that may be similar and its characteristic to progress with habitual attacks. Although the clinical course of these three diseases is similar, their diagnosis and treatment are different; It is important to avoid diagnostic confusion, to make differential diagnosis of patients with other diseases and not to waste time for treatment, to prevent possible disability and disability. In addition, Optic Neuritis is an inflammatory disease of the optic nerve and is very common in patients with Multiple Sclerosis, and it can often be the first clinical presentation of the disease. However, being the first and early finding in other very rare demyelinating diseases can cause diagnostic confusion. In this article, we wanted to present the importance of optic neuritis, demyelinating diseases and differential diagnosis in a İnformed consent of the patient was obtained, 51-years-old female patient who had bilateral optic neuritis attacks at different times, in the light of the literature.

Keywords: Optic Neuritis, Multiple Sclerosis, Myelin-Oligodendrocyte Glycoprotein, Neuromyelitis Optica

Vaka Takdimi: Optik Nöritin Eşlik Ettiği Spinal Tutulumun Olmadığı Nadir Bir MOGAD Vakası

Canan Akünal Türel1, Sıddıka Halicioğlu2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

MOGAD (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Disease), oligodendrositlerin yüzeylerinde bulunan miyelin oligodendrosit glikoproteinine (MOG) karşı oluşan antikor ve onun verdiği hasardan kaynaklanır. MOGAD ve NöroMiyelitis Optica Spektrum Disorders (NMOSD), sıklıkla optik sinirler ve omuriliğin birlikte tutulumu ile görülen merkezi sinir sisteminin çok nadir otoimmün inflamatuar demiyelinizan hastalıklarıdır. MOGAD, benzer olabilecek klinik tabloları ve alışılmış ataklarla seyretme özelliğinden dolayı toplumda daha sık görülen Multipl Skleroz (MS) veya NMOSD ile karıştırılabilir. Bu üç hastalığın her ne kadar klinik seyirleri benzer olsa da tanı ve tedavileri farklı olduğundan; tanı karışıklığı oluşmaması, hastaların diğer hastalıklarla ayırıcı tanısının yapılması ve tedavi için zaman kaybetmemesi, oluşabilecek disabilite ve engelliliğin önlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca, Optik Nörit, optik sinirin inflamatuar hastalığıdır ve Multiple Skleroz hastalarında çok sık görülmekte, çoğu zaman da hastalığın ilk klinik prezentasyonu olabilmektedir. Ancak çok nadir görülen diğer demiyelinizan hastalıklarda ilk ve erken bulgu olması tanı karışıklığı oluşturabilmektedir. Biz bu yazımızda, aydınlatılmış hasta onamı alınan, farklı zamanlarda bilateral optik nörit atağı geçiren, 51 yaş bayan hasta özelinde optik nörit, demiyelinizan hastalıklar ve ayırıcı tanının önemini literatür eşliğinde sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Optic Neuritis, Multiple Sclerosis, Myelin-Oligodendrocyte Glycoprotein, Neuromyelitis Optica

Canan Akünal Türel, Sıddıka Halicioğlu. A Rare Case Report: MOGAD with Optic Neuritis- without Spinal İnvolvement. Van Med J. 2023; 30(2): 209-212

Corresponding Author: Canan Akünal Türel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale