E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Assessment of the Awereness Level of Mothers About Antibiotic Use for Dental Infections in Children at the Age of 0-12 [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 498-504 | DOI: 10.5505/vtd.2019.80148

Assessment of the Awereness Level of Mothers About Antibiotic Use for Dental Infections in Children at the Age of 0-12

Serap Keskin Tunç, Erkan Feslihan
Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery Department, Van, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the relationship between socio-demographic factors and the awereness level of mothers about antibiotic use for dental infections in children.
METHODS: A questionary form was given to mothers who referred to our clinic with any dental complaints of their children to evaluate the knowledge level about antibiotic use for dental infections. This form also contained questions about age, sociocultural status, educational level and antibiotic consumption during dental infections. For statistical analysis of the data mean, standard deviation, frequency and percentage distributions and chi-square based cross tables were used.
RESULTS: 74.6% of the mothers were housewives and 25.4% were working mothers. The distribution of the mothers' educational level was 37.7% for primary school, 31.6% for middle school, 18.3% for high school and 12.3% for university level. Sixty-three of the mothers answered “yes” to the question whether they had a knowledge about unnecessary antibiotic use while fifty-one of them answered “no”. There was a statistically significant relationship between the level of education and this expression (p<0.001). In addition, there was a statistically significant relationship between employement status of the mothers and responses to the same question (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Priority should be given to education of mothers for increasing the awereness of the parents about rational antibiotic use, oral health and dental infections.

Keywords: antibiotics, rational usage of drug, childhood, parents, dental infections

0-12 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Annelerin Dental Enfeksiyonlar İçin Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Serap Keskin Tunç, Erkan Feslihan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Antibiyotiklerin yaygın ve uygun olmayan şekilde kullanımı dünya genelinde antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin başlıca sebebi olarak görülmektedir. Bu çalışmada; annelerin dental enfeksiyonlar için reçete edilen antibiyotiklerin kullanımı konusundaki bilinç düzeylerinin sosyodemografik faktörler ile ilişkisini araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuklarının dental şikâyetleri için kliniğimize başvuran annelere antibiyotik kullanımı konusunda bilinç düzeyini ölçmeyi amaçlayan bir değerlendirme formu uygulandı. Ayrıca annelerin sosyokültürel seviyeleri, yaşları, eğitim seviyelerini de değerlendirmeyi amaçlayan sorular soruldu. Verilerin analizinde, nicel değişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapma, nitel değişkenler için ise frekans ve yüzde dağılımlar ile ki-kareye dayalı çapraz tablolardan yararlanıldı.
BULGULAR: Ankete katılan 114 annenin yaş ortalaması 35.07±6,49 olarak bulundu. Annelerin %74,6’sı ev hanımı %25,4’ü ise çalışan anneydi. Annelerin öğrenim durumlarının dağılımı %37,7 ilkokul, %31,6 ortaokul, %18,3 lise ve %12,3 ise üniversite seviyesindeydi. Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilgi sahibi olup olmadıklarını öğrenmeye yönelik sorulan soruya annelerin 63’ü evet 51’i ise hayır cevabını vermişti. Öğrenim düzeyi ile bu ifade arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu(p<0.001). İlk ve ortaokul seviyesindeki annelerde hayır cevabı verenlerin oranları sırasıyla %65,1 ve %52,8 iken tam tersine lise ve üniversite mezunu anneler sırasıyla %85,7 ve %92,9 oranında evet yanıtını vermişlerdi. Ayrıca gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili soruya çalışan ve çalışmayan annelerin verdiği yanıtlar arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ebeveynlerin ağız sağlığı ve dental enfeksiyonlar konusunda daha fazla bilgilendirilmesi ve akılcı antibiyotik kullanımına yönelik bilgi düzeyinin arttırılması için öncelikli olarak annelerin eğitimine önem verilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz. Hekimlerin çocuklara antibiyotik reçete ederken annelerin ilaçların etkinliği ve gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirmeleri, direnç ve yan etki gelişme riskini azaltabilecektir.

Anahtar Kelimeler: antibiyotik, akılcı ilaç kullanımı, çocuk, ebeveyn, dental enfeksiyonlar

Serap Keskin Tunç, Erkan Feslihan. Assessment of the Awereness Level of Mothers About Antibiotic Use for Dental Infections in Children at the Age of 0-12. Van Med J. 2019; 26(4): 498-504

Corresponding Author: Serap Keskin Tunç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale