E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Is Cranial Magnetic Resonance Imaging Necessary in Every Patient with Central Precocious Puberty? [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 263-268 | DOI: 10.5505/vtd.2023.79346

Is Cranial Magnetic Resonance Imaging Necessary in Every Patient with Central Precocious Puberty?

Ruken Yıldırım1, Edip Unal2, Ercan Ayaz3
1Diyarbakır Children’s Hospital, Child Endocrinology Department, Diyarbakır, TURKEY
2Dicle University, Faculty of Medicine, Child Endocrinology Department, Diyarbakır, TURKEY
3Diyarbakır Children’s Hospital, Child Radiology department, Diyarbakır, TURKEY

INTRODUCTION: Central Precocious Puberty (CPP) is more common in girls and it is usually idiopathic. Although cranial magnetic resonance imaging (MRI) is recommended in patients with CPP that starts before the age of 6 to elucidate the underlying pathology, performing cranial magnetic resonance imaging in patients who are between the ages of 6 and 8 is controversial. In this study, we aimed to evaluate cranial MRI results and the frequency of intracranial lesions in girls who were diagnosed with CPP.
METHODS: In the study, 121 female patients with CPP were included. In the review of the medical records of the patients, anthropometric measurements, laboratory findings and cranial MRI findings were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was found as 7.24 ± 1.04 years. In 7 (5.8%) of the 121 patients, lesions definitely associated with CPP were detected; in 5 (4.1%) patients, lesions possibly associated with CPP were detected and in 12 (9.9%) patients, lesions that did not induce CPP (incidentaloma) were detected. Neurological findings were not present in all of the patients with cranial pathology. All of the patients with intracranial lesions were between the ages of 6 and 8.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, contrary to many previous studies, the frequency of cranial pathology was found to be high in patients with CPP that started after the age of 6. Therefore, we recommend performing cranial MRI in all girls who are diagnosed with CPP before the age of 8, regardless of the presence of neurological findings.

Keywords: Central Precocious Puberty, Cranial Magnetic Resonance, Intracranial Lesion

Santral Puberte Prekokslu Her Olguya Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Gerekli Mi?

Ruken Yıldırım1, Edip Unal2, Ercan Ayaz3
1Diyarbakır çocuk hastanesi çocuk endokrinolojisi kliniği Diyarbakır, Türkiye
2Dicle üniversitesitıp fakültesi çocuk endokrinolojisi kliniği Diyarbakır, Türkiye
3Diyarbakır çocuk hastanesi radyoloji bölümü, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral puberte prekoks (SPP) kızlarda daha sık görülür ve genellikle idiyopatik nedenlidir. Altta yatan patolojiyi aydınlatmak için 6 yaşından önce başlayan SPP’li olgulara kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilmesi önerilir iken, 6-8 yaş arasındaki olgulara çekilmesi tartışmalıdır. Bu çalışmada SPP tanısı konulan kız olgularda intrakraniyal lezyonların sıklığını ve kraniyal MRG sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya SEP'li 121 kadın hasta dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtlarının incelenmesinde antropometrik ölçümler, laboratuvar bulguları ve kraniyal MRG bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan olguların ortalama yaşı 7,24 ± 1,04 idi. Yüz yirmi bir olgunun 7’sinde (% 5,8) SPP ile kesin ilişkili lezyonlar saptanırken, 5’inde (% 4,1) SPP ile muhtemel ilişkili lezyonlar, 12’sinde ( %9,9) ise SPP’ye yol açmayan (insidentaloma) lezyonlar tespit edildi. Kraniyal patoloji saptanan tüm hastalarda nörolojik bulgu mevcut değildi. İntrakraniyal lezyon saptanan olguların tümü 6-8 yaş aralığında idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda önceki birçok çalışmanın aksine, 6 yaşından sonra başlayan SPP olgularında kraniyal patoloji sıklığının az olmadığı gösterilmiştir. Bu nedenle 8 yaşından önce SPP tanısı konulan tüm kız olgulara nörolojik bulguların varlığına bakılmaksızın kranial MRG yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Santral puberte prekoks, kraniyal manyetik rezonans, intrakraniyal lezyon

Ruken Yıldırım, Edip Unal, Ercan Ayaz. Is Cranial Magnetic Resonance Imaging Necessary in Every Patient with Central Precocious Puberty?. Van Med J. 2023; 30(3): 263-268

Corresponding Author: Ruken Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale