E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Relationship Between Prediabetes With Peripheral Pulse Wave Values and Carotid Intima-Media Thickness [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 15-21 | DOI: 10.5505/vtd.2023.77853

The Relationship Between Prediabetes With Peripheral Pulse Wave Values and Carotid Intima-Media Thickness

Hamza Şahin1, Mustafa Gökçe1, Kamile Gül2, Ayten Oğuz3, Vedat Nacitarhan4, Murat Şahin5, Didem Şentuna6
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kahramanmaraş, Turkey
2Gaziantep Liv Hospital, Department of Endocrinology, Gaziantep, Turkey
3Biruni University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Istanbul, Turkey
4Sancaktepe Sehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
5Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Kahramanmaraş, Turkey
6Kepez State Hospital, Department of Internal Medicine, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to reveal whether there is a relationship between prediabetes and arterial stiffness.
METHODS: Patients diagnosed with prediabetes in the endocrine outpatient clinic and healthy volunteers without any previous disease history were included in this study. Those with diabetes, hypertension, previous myocardial infarction, and those using antihypertensive drugs were excluded from the study. First, the mean carotid intima-media thickness (CIMT) values in the right and left internal carotid arteries were calculated with an ultrasonography device. The mean CIMT value was obtained by taking the average of these two values. Then, pulse wave values were recorded using ECG and photoplethysmography electrodes with the help of the EMG device. Mann-Whitney U, Chi-Square and Spearman's rho tests were used for statistical analysis.
RESULTS: A total of 46 individuals, 27 of whom were prediabetes and 19 of whom were control group, participated in the study. While there was no significant difference between the control and the prediabetes group in terms of age, low and high-density lipoprotein, cholesterol, triglyceride, and insulin, there was a significant difference in terms of fasting blood glucose, body mass index, mean CIMT and pulse wave transition time (p<0.05). In the correlation analysis, no significant relationship was found between CIMT (right, left, and mean) and pulse wave velocity or transition time.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that the pulse wave transition time was significantly shorter and the carotid intima-media thickness was higher in prediabetes patients than in the control group.

Keywords: arterial stiffness, electromyography, photoplethysmography, internal carotid artery

Prediyabet ile Periferik Nabız Dalga Değerleri ve Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki

Hamza Şahin1, Mustafa Gökçe1, Kamile Gül2, Ayten Oğuz3, Vedat Nacitarhan4, Murat Şahin5, Didem Şentuna6
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Gaziantep Liv Hospital, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
6Kepez Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, prediyabet ile damar sertliği arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya endokrin polikliniğinde prediyabet tanısı alan hastalar ile daha önce herhangi bir hastalık öyküsü olmayan sağlıklı gönüllüler dahil edildi. Aşikar diyabet, hipertansiyon, geçirilmiş myokard infarktı ve antihipertansif ilaç kullananımı olanlar ise çalışmadan çıkarıldı. İlk önce ultrasonografi cihazı ile sağ ve sol internal karotis arterlerde ortalama karotis intima-media kalınlığı (KİMK) değerleri hesaplandı. Bu iki değerin ortalaması alınarak ortalama KİMK değeri elde edildi. Daha sonra EMG cihazı yardımıyla EKG ve fotopletismografi elektrotları kullanılarak nabız dalga değerleri kaydedildi. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U, Ki-Kare ve Spearman’s rho testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 27’si prediyabet, 19’u kontrol grubundan oluşan 46 birey katıldı. Kontrol grubu ile prediyabet grubu arasında yaş, düşük ve yüksek dansiteli lipoprotein, kolesterol, trigliserid ve insülin yönünden anlamlı fark yok iken açlık kan şekeri, vücut kitle indeksi, ortalama KİMK ve nabız dalgası geçiş zamanı açısından anlamlı bir fark saptandı (p<0.05). Korelasyon analizi yapıldığında KIMK (sağ, sol ve ortalama) ve nabız dalga hızı veya geçiş süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada prediyabet hastalarında, kontrol grubuna göre, anlamlı olarak nabız dalga geçiş zamanının daha kısa ve karotis intima-media kalınlığının daha fazla olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: damar sertliği, elektromiyografi, fotopletismografi, internal karotis arter

Hamza Şahin, Mustafa Gökçe, Kamile Gül, Ayten Oğuz, Vedat Nacitarhan, Murat Şahin, Didem Şentuna. The Relationship Between Prediabetes With Peripheral Pulse Wave Values and Carotid Intima-Media Thickness. Van Med J. 2023; 30(1): 15-21

Corresponding Author: Hamza Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale