E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The relationship between basophil and slow coronary flow [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 274-277 | DOI: 10.5505/vtd.2016.76486

The relationship between basophil and slow coronary flow

Yakup Altaş
GAZİ YASARGİL EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL

INTRODUCTION: The pathophysiology of slow coronary flow includes atherosclerosis, small vessel dysfunction, platelet function disorders, and inflammation. There are study that basophils showed relationship coronary artery disease.We propose to evaluate the relationship between basophilia and slow coronary flow.
METHODS: All patients who underwent coronary angiography between January 2011 and December 2013 were screened retrospectively. Of 6832 patients, 102 patients with slow coronary flow (66 males, mean age 52.2±11.7 years) and 77 control subjects with normal coronary angiography (50 males, mean age 50.7±8.1 years) were detected. Baseline characteristics, hematological and biochemical test results were obtained from the hospital database.
RESULTS: Baseline characteristics of the study groups were comparable between groups. There was no significant difference between groups regarding leukocyte count, paletelet count, and mean platelet volume. However, patients group had a higher basophil count than the control (0.04±0.05 x103/μL vs 0.02±0.01 x103/μL, p = 0.007). In addition, basophil count was found to be poor correlated with thrombolysis in myocardial infarction frame count in the patient group (r=0.24, p=0.001). There was no significant correlation between basophil count and the number of coronary arteries showing slow flow (r<0.05, p =0.7).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with SCF have higher blood basophil count, and this may play an important role in the pathogenesis of SCF. Elevated baseline basophil count may indicate the presence of SCF.

Keywords: Basophil count, coronary slow flow, coronary angiography

Koroner yavaş akım ve bazofil arasındaki ilişki

Yakup Altaş
GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner yavaş akım patofizyolojisi ateroskleroz, küçük damar disfonksiyonu, trombosit fonksiyon bozukluğu ve inflamasyonu içerir. Bazofillerin koroner arter hastalığı ile ilişkisini gösteren çalışmalar vardır. Bizde koroner yavaş akım ile bazofil arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011 ve Aralık 2013 arasında koroner anjiyografi uygulanan tüm hastalar geriye dönük olarak incelendi. 6832 hastadan koroner yavaş akımlı 102 hasta (66 kadın, ort. yaş 52.2±11.7 yıl) ve normal koroner anatomiye sahip 77 kontrol hastası (50 kadın, ort. yaş 50.7±8.1 yıl) belirlendi. Temel demografik ve klinik özellikler, tam kan ve biyokimyasal testleri hastane kayıtlarından elde edildi.
BULGULAR: İki grup arasında ortalama trombosit hacmi, beyaz küre ve trombosit sayısı arasında anlamlı fark yoktu. Fakat hasta grubunda bazofil sayısı kontrol grubundan daha yüksekti (0.04±0.05 x103/μL vs 0.02±0.01 x103/μL, p = 0.007). Ek olarak bazofil sayısı ile TİMİ çerçeve sayısı arasında zayıf bir korelasyon tespit edildi (r =0.24, p = 0.001).. Ayrıca koroner yavaş akıma sahip koroner arter sayısı ile bazofil sayısı arasında korelasyon tespit edilmedi (r<0.05, p =0.7).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KYA’lı hastalar yüksek kan bazofil düzeyine sahiptir ve bu yükseklik KYA ‘ın patogenezinde rol oynayabilir. Yükselmiş kan bazofil düzeyi KYA’ın varlığına işaret edebilir.

Anahtar Kelimeler: Bazofil sayısı, koroner yavaş akım, koroner anjiyografi

Yakup Altaş. The relationship between basophil and slow coronary flow. Van Med J. 2016; 23(3): 274-277

Corresponding Author: Yakup Altaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale