E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Yuzuncu Yıl University Vocational School of Health Services Students' Knowledge Level on Infectious Diseases [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 458-465 | DOI: 10.5505/vtd.2020.74875

Van Yuzuncu Yıl University Vocational School of Health Services Students' Knowledge Level on Infectious Diseases

Canan Demir, Halime Yıldız, Şehriban Yürektürk
Van Yuzuncu Yıl University, Vocational School Of Health Care, Van-turkey

INTRODUCTION: It was aimed to determine the level of knowledge of the Vocational School of Health Services students about infectious diseases, to what extent university education contributed to this level of knowledge and how this information could be increased.
METHODS: This descriptive study was carried out in 13 programs in Van Vocational School of Health Services. The research was applied in the fall semester of 2019-2020 academic year. A total of 834 volunteer students who were present at the school on the day of the study were included in the study. Descriptive statistics were used for the features discussed.
RESULTS: 67.4% of the participants were female, and 32.6% of the participants were male. The mean age of the participants was 21 ± 2.149. It was found that influenza is the most known infectious disease among participants, whereas chlamydia infection is the least known. While most of the students reported the source of information about infectious diseases as lessons at school, they also stated that these lessons were insufficient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the curriculum of each program should be revised considering that students should have more information. It is recommended to add elective courses to departments that do not have infectious diseases courses.

Keywords: Infectious diseases, knowledge level, student

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Durumları

Canan Demir, Halime Yıldız, Şehriban Yürektürk
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van-Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, bu bilgi düzeyine üniversite eğitiminin ne ölçüde katkı sağladığı ve bu bilgilerin nasıl artırılabileceğinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan toplam 13 programda yürütülmüştür. Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi içinde uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 834 gönüllü öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılanların %67.4’ü kız, %32.6’sını erkek öğrenciler oluşturmakta olup, yaş ortalamaları 21±2.149’dur. Grip, katılımcılar arasında en fazla bilenen bulaşıcı hastalık olurken, en az bilineni ise klamidya enfeksiyonudur. Öğrencilerin çoğu bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi kaynağını okuldaki dersler olarak bildirirken aynı zamanda bu derslerin yetersiz olduğunu belirtmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin daha fazla bilgiye sahip olmaları gerektiği düşünülerek her programın müfredatı gözden geçirilmelidir. Bulaşıcı hastalıklar dersi olmayan bölümlere seçmeli ders olarak eklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, bulaşıcı hastalıklar, öğrenci

Canan Demir, Halime Yıldız, Şehriban Yürektürk. Van Yuzuncu Yıl University Vocational School of Health Services Students' Knowledge Level on Infectious Diseases. Van Med J. 2020; 27(4): 458-465

Corresponding Author: Canan Demir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale