E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Analysis of Primary Chest Wall Tumours [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 55-59

Analysis of Primary Chest Wall Tumours

Fuat Sayır1, Abidin Şehitoğulları2, Ali Kahraman2, Bünyamin Sertoğullarından3, Ramazan Esen4, Ufuk Çobanoğlu1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van

Aim: In our study, 38 cases were operated between 2003-2011. Cases were evaluated retrospectively. Surgicaltreatment and reconstructionmethods were evaluated. Methods: Thirteen female patients (34.2%) and twenty-five male patients (65.7%) were underwent surgical treatment (34.2%); mean age was 41.3 year; age distribution ranged from 14-71 year. Patients evaluated in terms of age, gender, symptoms, diagnosis, treatment modalities, and material used in the reconstruction.. Results: Eleven patienst were malign, and 27 patients were diagnosed as bening. Rib resection was performed in 22 patients, while, sternal resection was performed in two patients. Soft tissue resection was performed in 14 patients. The most common bening tumours were lipomas and chondromas. The most common malignant tumors were chondrosarcomas. Seven cases were reconstructed. Average hospital stay was 8.3 (7-28) days. The morbidity rate was determined as18.4%. Conclusion: In cases of malignant chest wall tumours, early diagnosis are very important. Pain and swelling are important complaint in thoracic tumours. In these cases, diagnosis should be made quickly. Wide resection should be performed in operabl cases. After resection of chest wall tumours, the defect is reconstructed by various methods, successfully.

Keywords: Chest wall, tumour, reconstruction

Primer Toraks Duvarı Tümörlerinin Analizi

Fuat Sayır1, Abidin Şehitoğulları2, Ali Kahraman2, Bünyamin Sertoğullarından3, Ramazan Esen4, Ufuk Çobanoğlu1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van

Amaç: Çalışmamızda 2003-2011 yılları arasında opere edilen 38 primer toraks duvarı tümörlü olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi tedavi yöntemleri ve rekonstrüksiyon yöntemleri irdelendi. Gereç ve Yöntem: Cerrahi tedavi uygulanan hastaların 13’ü (%34.2) kadın, 25’i (%65.7) erkek; yaş ortalaması 41.3 yıl; yaş dağılımı 14-71 yıl arasında değişmekteydi. Hastalar, yaş, cinsiyet, semptomlar, tanı, tedavi modaliteleri, rekonstrüksiyonda kullanılan materyaller yönüyle değerlendirildi. Bulgular: 11 (%28.9) hastanın malign, 27 (%71) hastanın bening olduğu tesbit edildi. Hastaların 22’sine kot rezeksiyonu yapılırken; 2 olguya sternum rezeksiyonu yapıldı. Olgulardan 14’üne yumuşak doku rezeksiyonu yapıldı. Bening tümörlerden en sık lipom ve kondromla karşılaşıldı. Malign kökenli olgulardan en sık kondrosarkomla karşılaşıldı; 7 olguya rekonstrüksiyon uygulandı. Ortalama hastanede kalış süresi 8.3 ( 7-28 ) gün olarak tesbit edildi. Morbidite oranımız %18.4 olarak belirlendi. Sonuç: Bu olgularda erken tanı önemlidir. Özellikle önemsenmeyen ağrı ve şişlik durumlarında hızla gerekli tanısal girişimleri yapılmalıdır. Operabl olgularda geniş rezeksiyondan kaçınmamalıdır. Rezeksiyon sonrası oluşan defektin rekonstrüksiyonu çeşitli yöntemlerle başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toraks duvarı, tümör, rekonstrüksiyon

Fuat Sayır, Abidin Şehitoğulları, Ali Kahraman, Bünyamin Sertoğullarından, Ramazan Esen, Ufuk Çobanoğlu. Analysis of Primary Chest Wall Tumours. Van Med J. 2012; 19(2): 55-59
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale