E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Longitudinal Extensive Transverse Myelitis due to Varicella Zoster Virus Infection in a Patient without Immunodeficiency: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 72-75 | DOI: 10.5505/vtd.2018.71602

Longitudinal Extensive Transverse Myelitis due to Varicella Zoster Virus Infection in a Patient without Immunodeficiency: A Case Report

Fettah Eren1, Aydın Talip Yıldoğan2, Gözde Öngün2, Ahmet Hakan Ekmekci2, Şerefnur Öztürk2
1University Of Health Sciences, Konya Training And Research Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Konya, Turkey

Varicella zoster virus (VZV) is a virus belonging to the family of herpes virus that can remain latent in trigeminal nerve and dorsal root ganglia. Some neurological complications; encephalitis, myelitis, meningitis and central nervous system angiitis may occur with virus reactivation. These complications are very rare in people with normal immune response. A 70-year-old male patient presented with complaints of lower extremity weakness and incontinence for 2 days. Vesiculobullous lesions were observed in the area of the left lower extremity L5 dermatome and sacrum. Magnetic resonance imaging showed involvement of between T9 and T12 as transverse myelitis. Lymphocytic pleocytosis and protein elevation was detected in sample of the cerebrospinal fluid. VZV-DNA positivity determined in polymerase chain reaction (PCR). Patients with dermatomal lesions and myelitis findings should be considered transverse myelitis associated with VZV even if they have not immunodeficient. Rapid recognition and treatment are important for the prognosis.

Keywords: Varicella zoster virus, Transverse myelitis, Vesicobulosis rash, Antiviral therapy

İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Varicella Zoster Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Longitudinal Ekstensif Transvers Miyelit: Olgu Sunumu

Fettah Eren1, Aydın Talip Yıldoğan2, Gözde Öngün2, Ahmet Hakan Ekmekci2, Şerefnur Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Varicella zoster virüs (VZV), trigeminal sinir ve dorsal kök gangliyonlarında latent kalabilen, herpes virüs ailesine mensup bir virüstür. Virüsün reaktivasyonu ile birlikte ensefalit, miyelit, menenjit ve santral sinir sistemi anjitisi gibi bazı nörolojik komplikasyonlar da meydana gelebilir. İmmün cevabı normal olan kişilerde bu komplikasyonlar oldukça nadirdir. 70 yaşında erkek hasta, 2 gündür olan alt ekstremite güçsüzlüğü ve inkontinans yakınması ile başvurdu. Sol alt ekstremite L5 dermatom alanında ve sakrumda vezikülobülloz lezyonlar izlendi. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de T9-T12 arasında transvers miyelit ile uyumlu tutulum görüldü. Beyin omurilik sıvısı incelemesi (BOS)’nde; lenfositik pleositoz, protein yüksekliği ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) incelemesinde VZV-DNA pozitifliği saptandı. Dermatomal lezyonları ve miyelit bulguları olan hastalarda, immün yetmezlik olmasa da VZV ilişkili transvers miyelit düşünülmelidir. Hızlı tanınması ve tedavisi hastalığın prognozu için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Varicella zoster virüs, Transvers miyelit, Vezikobülloz döküntü, Antiviral tedavi

Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Gözde Öngün, Ahmet Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk. Longitudinal Extensive Transverse Myelitis due to Varicella Zoster Virus Infection in a Patient without Immunodeficiency: A Case Report. Van Med J. 2018; 25(1): 72-75

Corresponding Author: Fettah Eren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale