E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Ultrasound-guided Cutting Needle Biopsy in Renal Parenchymal Diseases of the Children [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 14-17

Ultrasound-guided Cutting Needle Biopsy in Renal Parenchymal Diseases of the Children

Özkan Ünal1, Şükrü Arslan2, Halil Arslan3, Mustafa Harman4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD,
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD,
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD,

Aim: In this study, we investigated the results and efficacy of the ultrasound-guided cutting needle biopsies in children with renal parenchymal diseases. Method: This study included 37 children (23 boy, 14 girl) aged between 3-15 years old (mean 10.7?1.2) with renal parenchymal diseases. After sedation, local disenfection and local anesthesia, ultrasound-guided cutting needle biopsy was performed in the lower pole parenchyma of the right kidney. Renal and perirenal area was examined with color Doppler ultrasonography for the postbiopsy complications. Obtained tissue sample was evaluated histopathologically. An average of 2 punctures were performed. All patients were diagnosed histopathologically except one whose biopsy material was insufficient because of insufficient material. Results: Microscopic hematuria was seen in all patients and macroscopic hematuria in 8 patients (21.62 %). There was no serious complication in any patients. Conclusion: We suggest that cutting needle biopsy in the renal parenchymal diseases should be done under ultrasound guidance, because it is safe, inexpensive, highly diagnostic and rarely may be associated with a serious complication.

Keywords: Medical renal disease, needle biopsy, ultrasound guided

Çocuk Yaş Grubu Böbrek Parankim Hastalıklarında Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Kesici İğne Biyopsilerinin Tanı Değeri

Özkan Ünal1, Şükrü Arslan2, Halil Arslan3, Mustafa Harman4
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Radyoloji AD, Van
2Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Amaç: Bu çalışmada böbrek parankim hastalığı olan çocuklarda ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan kesici iğne biyopsilerinin sonuçları ve yöntemin etkinliği araştırıldı. Metod: Araştırmaya biyopsi endikasyonu konulmuş yaşları 3-15 yıl (ort 10.7 ? 1.2 ) arasında değişen 23’ü erkek, 14'ü kız toplam 37 çocuk alındı. Sedasyon, uygun saha temizliği ve lokal anesteziden sonra ultrasonografi kılavuzluğunda sağ böbrek alt pol parankiminden kesici iğne biyopsisi yapıldı. İşlem sonrası böbrek ve perirenal alan olası komplikasyonlar bakımından renkli Doppler ultrasonografi ile incelendi. Elde edilen doku histopatolojik olarak değerlendirildi. Tüm olgularda ortalama iki girişim uygulandı. Biri dışında tüm olgularda histopatolojik tanı için yeterli materyal elde edildi. Bulgular: Hastaların tamamında mikroskopik hematüri, 8 olguda (% 21.62) makroskopik hematüri görüldü. Ciddi komplikasyon hiçbir hastada gözlenmedi. Sonuç: Çocuk yaş grubunda böbrek parankim hastalıklarında yapılan kesici iğne biyopsilerini ucuz, güvenilir, tanı değeri yüksek, ciddi komplikasyon oranı düşük olan ultrasonografi kılavuzluğunda yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Medikal böbrek hastalığı, iğne biopsisi, ultrasonografi

Özkan Ünal, Şükrü Arslan, Halil Arslan, Mustafa Harman. Ultrasound-guided Cutting Needle Biopsy in Renal Parenchymal Diseases of the Children. Van Med J. 2001; 8(1): 14-17
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale