E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cost analysis of the diagnostic strategies used for diabetes mellitus with decision tree [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 440-445 | DOI: 10.5505/vtd.2020.67984

Cost analysis of the diagnostic strategies used for diabetes mellitus with decision tree

Emine Füsun Karaşahin1, Mustafa Necmi İlhan2, Jülıde Yıldırım Öcal3, Ömer Karaşahin4
1Erzurum Provincial Health Directorate
2Gazi University, Department Of Public Health, Ankara
3TED University, Department Of Economics, Ankara
4Erzurum Regional Research And Training Hospital, Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Erzurum

INTRODUCTION: As the prevalence and incidence of diabetes mellitus (DM) continue to rise, the costs of the diagnostic strategies used to detect it have gained importance. The aim of this study was to analyze the cost of DM diagnostic strategies in a hospital setting.
METHODS: This cross-sectional study included people over 18 years old with no previous DM diagnosis that presented to the internal medicine outpatient clinic for any reason and underwent serum glucose testing between December 1, 2012 and February 28, 2013. Decision tree analysis was used to calculate weighted costs of the various diagnostic methods.
RESULTS: The study included 520 people. The prevalence of DM and pre-DM was 16.3% and 15.0%, respectively. During the study period, the total cost of all tests used was 2164.40 USD, the average cost per person was 4.14 USD, and the average cost per diagnosis was 25.46 USD. The most cost-effective strategy for the diagnosis of DM was FPG and HbA1c tests requested together, while strategies using FPG testing were most cost-effective for the diagnosis of non-DM.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The diagnostic strategies recommended in national and international guidelines are considerably less costly than many of the strategies used in our hospital. Costs could be lowered by ensuring physicians are aware of and implementing more cost-effective diagnostic strategies.

Keywords: cost, cost-effectiveness, decision tree, diabetes mellitus, diagnosis

Diabetes mellitus tanısında kullanılan tanı stratejilerinin karar ağacı ile maliyet analizi

Emine Füsun Karaşahin1, Mustafa Necmi İlhan2, Jülıde Yıldırım Öcal3, Ömer Karaşahin4
1Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum
2Gazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
3TED Üniversitesi, Ekonomi Anabilim Dalı, Ankara
4SBÜ Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabet mellitusun prevalansı ve artış hızı göz önünde bulundurulduğunda tanı konulması için uygulanan tanı stratejilerinin maliyetleri de günümüzde büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı bir hastanede DM tanısı koymak için kullanılan tanı yöntemlerinin maliyet analizlerinin yapılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmanın katılımcılarını, dahiliye polikliniğine 1 Aralık 2012 – 28 Şubat 2013 tarihleri arasında, tanısı konulmuş diyabet hastalığı olmayıp herhangi bir nedenle polikliniğe başvuran, kişi için kan glikoz düzeyini belirten laboratuvar testlerinden herhangi birinin istemi yapılmış olan, araştırmaya katılmayı kabul eden 18 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır. Ağırlıklı maliyetlerin hesaplanması için Karar Ağacı analizi uygulanmıştır.
BULGULAR: Araştırma kapsamında 520 kişiye ulaşılmıştır. DM prevalansı %16,3 ve pre-diyabet prevalansı ise %15,0 olarak bulunmuştur. Çalışma süresince, DM araştırması için kullanılan testlerin toplam maliyeti 2164,4 USD, kişi başı ortalama maliyeti 4,14 USD ve DM tanısı başına ortalama maliyeti ise 25,46 USD olarak hesaplanmıştır. Karar Ağacı analizi ile elde edilen ağırlık maliyetler incelendiğinde; DM tanısı için APG ve HbA1c testlerinin beraber istendiği ve DM değil tanısı için ise APG testinin uygulandığı stratejilerinin en maliyet-etkin tanı stratejileri olduğu anlaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ulusal ve uluslararası kılavuzlarda önerilen tanı stratejilerinin maliyetleri, hastanemiz polikliniklerinde uygulanan stratejilere göre daha ucuzdur. Bu nedenle poliklinikte görevli hekimlere yönelik tanı kılavuzlarının hazırlanıp, sürekli başvurabilecekleri bir yerde bulundurulmasının ya da en azından çalışmamızda da en maliyet-etkin bulunan stratejilerin takip edilmesinin sağlanması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, karar ağacı, maliyet, maliyet etkinlik, tanı

Emine Füsun Karaşahin, Mustafa Necmi İlhan, Jülıde Yıldırım Öcal, Ömer Karaşahin. Cost analysis of the diagnostic strategies used for diabetes mellitus with decision tree. Van Med J. 2020; 27(4): 440-445

Corresponding Author: Emine Füsun Karaşahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale