E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Frequency of Factor V Leiden in Type 2 Diabetic Patients [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 166-170 | DOI: 10.5505/vtd.2020.60420

The Frequency of Factor V Leiden in Type 2 Diabetic Patients

meral ekim1, Hasan Ekim2
1Bozok University Faculty of Health Sciences, Department of Emergency Aid and Disaster Management
2Bozok University School of Medicine Department of Cardiovascular Surgery

INTRODUCTION: Diabetes mellitus, a multifactorial and polygenic disease, is a major health problem worldwide. An increased risk for the development of thromboembolic and atherosclerotic diseases has been reported in diabetic patients with Factor V Leiden (FVL) mutation. Therefore, we think that it is important to detect diabetic patients with genetic polymorphism. The aim of our study was to investigate the frequency of FVL mutation in patients with diabetes mellitus.
METHODS: This study included 67 patients with diabetes mellitus. FVL mutation was investigated in all patients. The SNaPshot® multiplex system (Applied Biosystems Inc. Switzerland) was used. The heterozygous and homozygous genotypic distributions and percentages were determined.
RESULTS: There were 37 females and 30 males, ranging in age from 32 to 88 years with a mean age of 61.6 ± 11.1 years. There were no patients with homozygous FVL mutation. The heterozygous FVL mutation was detected in eight patients (11.9%). Of these eight patients with FVL mutation, five (62.5%) had hypertension, four (50%) had asymptomatic peripheral artery disease, and one (12.5%) had coronary artery disease.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the frequency of FVL mutation is not high in diabetic patients; thromboprophylaxis should be performed in diabetic patients in risky conditions such as surgery, long-term bed rest or trauma.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Mutasyon, FVL.

Tip 2 Diabetiklerde Faktör V Leiden Mutasyonu Sıklığı

meral ekim1, Hasan Ekim2
1Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı.

GİRİŞ ve AMAÇ: Multifaktöriyel ve poligenik bir hastalık olan diabetes mellitus, dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Faktör V Leiden (FVL) mutasyonu taşıyan diyabetik hastalarda tromboembolik ve aterosklerotik hastalıkların gelişmesi için artmış bir risk olduğu bildirilmiştir. Bundan dolayı FVL mutasyonu taşıyan diyabetik hastaların tespit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızın amacı, diyabetli hastalarda FVL mutasyonu sıklığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya diabetes mellituslu 67 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda FVL mutasyonu araştırıldı. Çalışmamızda SNaPshot® multiplex system (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı. Heterozigot ve homozigot genotipik dağılımlar ve yüzdeleri tespit edildi.
BULGULAR: Çalışmamızda yaşları 32 ile 88 arasında değişen (ortalama yaş 61.6 ± 11.1 yıl) 37 kadın ve 30 erkek hasta vardı. Genetik analizde hiçbir hastada homozigot FVL mutasyonu tespit edilmedi. Sekiz hastada (%11.9) heterozigot FVL mutasyonu tespit edildi. FVL mutasyonu saptanan sekiz hastanın beşinde (%62.5) hipertansiyon, dördünde (%50) asemptomatik periferik arter hastalığı ve birinde (%12.5) koroner arter hastalığı da mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik hastalarda FVL mutasyonu sıklığı fazla olmamakla birlikte; diyabetiklerde cerrahi girişim, uzun süreli yatak istirahati veya travma gibi riskli durumlarda tromboprofilaksi uygulanması ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diabetes Mellitus, Mutasyon, FVL

meral ekim, Hasan Ekim. The Frequency of Factor V Leiden in Type 2 Diabetic Patients. Van Med J. 2020; 27(2): 166-170

Corresponding Author: meral ekim, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale