E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Effect Of Tracheostomy On the Weaning and Prognosis, in Respiratory Failure [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 43-50 | DOI: 10.5505/vtd.2018.58671

Effect Of Tracheostomy On the Weaning and Prognosis, in Respiratory Failure

Hanifi Yıldız1, Bülent Özbay2, Bünyamin Sertoğullarından3, Selami Ekin1, Hülya Günbatar1, Aysel Sünnetçioğlu1, Ahmet Arısoy1
1Yüzüncü Yil University Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Diseases, Van, Turkey
2Private Doğuş Hospital, Chest Diseases Clinic, Akhisar, Manisa, Turkey
3İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Chest Diseases Clinic, Izmir

INTRODUCTION: To investigate the effect of tracheostomy on weaning and prognosis in patients undergoing long-term invasive mechanical ventilation (IMV) due to acute respiratory insufficiency.
METHODS: The study was prospectively conducted on 24 tracheostomized T(+) and 26 non-tracheostomized T(-) patients who undergo long-term IMV due to acute respiratory insufficiency, between 2007-2009.
RESULTS: The mean age of patients was 50±18 in T(+) group and was 61±18 years in T(-) group (p=0.04). The mean values of the APACHE II score on the first day were 22.25±6 in the T(+) group and 27±7 in the T(-) group, respectively (p=0.01). In T(+) group, the duration of intensive care and mechanical ventilation was longer than T(-) group, and the mean age and APACHE II score was lower (p<0.05). The mortality rate was 50% (n: 12) in T(+) group and 73% in T(-) group (p>0.05). In T(+) group, one patient developed transient tracheal stenosis and another one developed pneumothorax. The presence of acute renal failure (ARF) was associated with mortality, regardless of tracheostomy (P <0.05). In all patients, ≥23.5, the APACHE II score was related to mortality with 71% sensitivity and 68% specificity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, our study suggests that there is no a significant effect of tracheostomy on weaning and prognosis in patients undergoing of the long-term IMV. In patients with tracheostomy, intensive care and duration of mechanical ventilation are higher than those of patients without tracheostomy. Additionaly, ≥23.5 APACHE II scores and presence of ARF is associated with mortality regardless of tracheostomy.

Keywords: Prognosis, respiratory insufficiency, tracheostomy, ventilator weaning

Solunum Yetmezliğinde Trakeostomi’nin Weanıng ve Prognoza Etkisi

Hanifi Yıldız1, Bülent Özbay2, Bünyamin Sertoğullarından3, Selami Ekin1, Hülya Günbatar1, Aysel Sünnetçioğlu1, Ahmet Arısoy1
1Yüzüncü Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Özel Doğuş Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Akhisar, Manisa, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut solunum yetmezliği nedeniyle, uzun süreli invaziv mekanik ventilasyon (İMV) uygulanan hastalarda, trakeostominin weaning ve prognoz üzerine etkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 2007-2009 yılları arasında, yoğun bakımda akut solunum yetmezliği nedeniyle IMV desteği alan hastalardan trakeostomize edilen 24 T(+) ve trakeostomize edilmemiş T(-) 26 hasta üzerinden prospektif olarak yapıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması T(+) hastalarda 50 ± 18, T(-) grubunda 61 ± 18 yıl idi (p = 0.04). Birinci gün APACHE II skorunun ortalama değerleri, T(+) grubunda 22.25 ± 6 ve T(-) grubunda 27 ± 7 idi (p=0.01). T (+) grubunda yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süresi T(-) grubundan daha uzundu ve ortalama yaş ve APACHE II skoru daha düşüktü (p <0.05). Mortalite oranı T(+) grupta % 50 (n,12) ve T(-) grubunda ise % 73 idi (p> 0.05). T(+) gubupta, bir hastada geçici trakeal stenoz gelişti ve başka birinde de pnömotoraks gelişti. ABY varlığı trakeostomiden bağımsız olarak mortalite ile ilişkiliydi (P <0.05). Tüm hastalarda, ≥ 23.5, APACHE II skoru, % 71 sensitivite ve % 68 spesifisiteyle mortalite ile ilişkiliydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamız uzun vadeli İMV uygulanan hastalarda trakeostominin weaning ve prognoz üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığını deteklemektedir. Trakeostomi uygulanan hastalarda yoğun bakım ve mekanik ventilasyon süresi trakeostomi uygulanmayan hastalara göre daha yüksektir. Ayrıca, bu hastalarda, ≥23.5 APACHE II skoru ve ABY varlığı, trakeostomiden bağımsız olarak mortalite ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Prognoz, solunum yetmezliği, trakeostomi, ventilatörden ayırma

Hanifi Yıldız, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin, Hülya Günbatar, Aysel Sünnetçioğlu, Ahmet Arısoy. Effect Of Tracheostomy On the Weaning and Prognosis, in Respiratory Failure. Van Med J. 2018; 25(1): 43-50

Corresponding Author: Hanifi Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale