E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Can Mean Platelet Volume (MPV) and Platelet Count be Used to Predict Survival in Pulmonary Hypertension Patients? [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 293-299 | DOI: 10.5505/vtd.2023.56767

Can Mean Platelet Volume (MPV) and Platelet Count be Used to Predict Survival in Pulmonary Hypertension Patients?

Müntecep Aşkar
Department of Cardiology, Van Yuzuncu Yil University Medical Faculty, Van, Turkey

INTRODUCTION: Pulmonary hypertension (PH) is a progressive pulmonary vascular disease characterized by remodeling and vasoconstriction of the pulmonary arteries, resulting in elevated pulmonary arterial pressure and consequent right heart failure. Mean platelet volume (MPV) is a measure of the average size of platelets in the blood. It has been shown to predict mortality and morbidity in several cardiovascular diseases. The data regarding the relationship between MPV and platelet levels and survival in PH patients is limited. The study aimed to evaluate MPV and platelet levels in PH patients and determine their relationship with mortality.
METHODS: We retrospectively evaluated 198 patients followed up in a PAH (pulmonary arterial hypertension) center between 2017 and 2021. Patients' demographic characteristics and MPV and platelet levels at the diagnosis were recorded from the hospital automation system. Patients' blood brain natriuretic peptide (BNP) levels, functional class level (WHO-FC), pulmonary artery systolic pressures (PASP), follow-up durations, and survival were recorded.

RESULTS: Of the patients, 63 were male (31.8%) and 135 were female (68.2%). During this period, 22.2% of them (n: 44) died. The platelet count and brain natriuretic peptide (BNP) levels significantly correlated with survival, but MPV levels did not (Platelet: p=0.001, BNP: p=0.004, MPV: p=0.304). Patients who died had lower platelet and higher BNP values. Higher WHO-FC (p=0.009), male gender (p=0.001), elevated PASP (p=0.024), and older age (p=0.043) were associated with survival.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Aside from known factors such as WHO-FC and BNP, platelet count could be a biomarker for predicting survival. However, mean platelet volume was not associated with survival.


Keywords: Pulmonary Arterial Hypertension, Survival, Mean platelet volume, Platelet count

Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ve Trombosit Sayısı Sağkalımı Ön Görmede Kullanılabilir mi?

Müntecep Aşkar
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,Van,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pulmoner hipertansiyon (PH), pulmoner arteriyel basınçta yükselme ve bunun neticesinde sağ kalp yetmezliğiyle sonuçlanan, pulmoner arterlerde remodeling ve vazokonstruksiyonla karakterize ilerleyici pulmoner vasküler bir hastalıktır. Ortalama trombosit hacmi (MPV), kandaki trombositlerin ortalama büyüklüğünün bir ölçüsüdür. Birçok kardiyovasküler hastalıkta morbidite ve mortalitenin prediktif bir değeri olarak gösterilmektedir. Pulmoner Hipertansiyon hastalarında MPV ve trombosit seviyesi ile sağkalım arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilinmektedir. Çalışmada PH hastalarında MPV ve trombosit düzeyinin değerlendirilmesi ve mortalite ile ilişkisinin ölçülmesi hedeflenmiştir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017-2021 yılları arasında PAH (pulmoner arteriyel hipertansiyon) merkezinde izlenen 198 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastane otomasyon sisteminden hastalara ait demografik bilgiler ile birlikte tanı anında alınan MPV ve trombosit düzeyleri kaydedildi. Hastaların kan brain natriüretik peptid (BNP) düzeyleri, fonksiyonel sınıf düzeyi (WHO-FS), sistolik pulmoner arter basınç (sPAB) değerleri, hasta izlem süreleri ve sağ kalımları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 63 tanesi erkek (%31,8), 135 tanesi kadın (% 68,2) idi. Hastaların % 22,2 (n: 44)’si bu süre içerinde ex oldu. Sağkalıma göre tanımlayıcı istatistikler değerlendirildiğinde ex olan ve yaşayan hastalar arasında trombosit sayısı ve brain natriüretik peptid (BNP) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlılık saptanırken, MPV düzeyleri arasında bir ilişki saptanmadı (Trombosit: p=0,001; BNP: p=0,004, MPV: p=0,304). Ex olan hastaların trombosit değerleri daha düşük ve BNP değerleri daha yüksek olarak ölçüldü. Fonksiyonel sınıfı yüksekliği (p=0,009), erkek cinsiyet (p=0,001), yüksek sPAB (p=0,024) ve ileri yaş (p=0,043) sağkalımla ilişkili bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fonksiyonel sınıf düzeyi ve BNP gibi faktörlerin yanı sıra trombosit sayısının sağ kalımı ön görmede potansiyel bir biyobelirteç olarak kullanılabileceği bulundu. Ortalama trombosit hacminin ise sağ kalım ile ilişkisi saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon, Sağkalım, Ortalama trombosit hacmi, Trombosit sayısı

Müntecep Aşkar. Can Mean Platelet Volume (MPV) and Platelet Count be Used to Predict Survival in Pulmonary Hypertension Patients?. Van Med J. 2023; 30(3): 293-299

Corresponding Author: Müntecep Aşkar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale