E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Solitary Pulmonary Nodules The Role of Thoracoscopy in Treatment and Diagnosis of Solitary Pulmonary Nodules [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 66-71

Solitary Pulmonary Nodules The Role of Thoracoscopy in Treatment and Diagnosis of Solitary Pulmonary Nodules

Fuat Sayır1, Abidin Şehitoğulları2, Ufuk Çobanoğlu1, Bünyamin Sertoğullarından4, Ali Kahraman2, Ramazan Esen5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Van

Aim: Solitary pulmonary nodules are malignant potential lesions. The maximum diameter of lesion is 3 cm. Early diagnosis and treatment results are gratifying for patients of SPN. Material and method: In our Thoracic Surgery Clinics, diagnosis and treatment of patients with a recent 10- year period were included. There were 9 female and 28 male patients in study. The average age was calculated as 43,7. The patients were analysed in term of age, gender, treatment and histopathologic results. The ethical approval of study was obtained. Results: There were 29 asymptomatic and 8 symptomatic patients in this study. Histopathologically, there were 14 malignant and 23 bening cases. CT, TTİİAB, Broncoscopy, PET-CT were utilised in diagnosis of these patients. VATS and/or thoracotomy was performed in all cases. Squamous cell carcinoma is the most common causes of malignant tumour while hydatid cyst is the most common causes of the bening lesions. Average hospital stay was 8.4 days. No mortality was observed. Morbidity was observed in 6 cases. Conclusion: Thoracoscopic surgery is very important for diagnosis and treatment of solitary pulmonary nodules. Surgical treatment of malignant patients with SPN are very important in term of early diagnosis and survival. Early diagnosis is important for malignant patients. Survival in these patients is very high.

Keywords: Nodule, thoracoscopy, thoracotomy

Soliter Pulmoner Nodüllerde Torakoskopinin Tanı ve Tedavideki Rolü

Fuat Sayır1, Abidin Şehitoğulları2, Ufuk Çobanoğlu1, Bünyamin Sertoğullarından4, Ali Kahraman2, Ramazan Esen5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van

Amaç: Soliter pulmoner nodüller, 3 cm’lik çapa ulaşan ve malignite potansiyeli olan lezyonlardır. Erken tanı ile tedavi sonuçları yüz güldürücüdür. Materyal ve metot: Kliniğimizde son 10 yıllık süreçte tanı ve tedavi alan olgular çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan olguların 9’u kadın, 28’i erkekti. Ortalama yaş 43.7 olarak tesbit edildi. Olgular yaş, cinsiyet, tedavi ve histopatolojik sonuçlar açısından analiz edildi. Çalışmanın etik onayı alındı. Bulgular: Olgulardan 29’u asemptomatik, 8’i semptomatikti. Histopatolojik olarak 14 olgu malign, 23’ü beningdi. Preoperatif tanıda CT, PET-CT, TTİİAB, bronkoskopiden yararlanıldı. Tüm olgulara torakotomi ve/veya VATS uygulandı. Malign olgulardan en sık akciğer squamoz hücreli kanserle, bening olgulardan ise en sık kist hidatikle karşılaşıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 8.4 gün idi. Mortalite gözlenmedi. Morbidite, 6 olguda tesbit edildi. Sonuç: Torakoskopik cerrahi, tanı ve tedavide mutlaka ele alınması gereken en önemli araçlardan biri olmalıdır. Erken tanı konulan ve cerrahi tedavi uygulanan SPN’li malign olgularda yüksek sağ kalım oranları akıldan çıkarılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nodül, torakoskopi, torakotomi

Fuat Sayır, Abidin Şehitoğulları, Ufuk Çobanoğlu, Bünyamin Sertoğullarından, Ali Kahraman, Ramazan Esen. Solitary Pulmonary Nodules The Role of Thoracoscopy in Treatment and Diagnosis of Solitary Pulmonary Nodules. Van Med J. 2012; 19(2): 66-71
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale