E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 125-131 | DOI: 10.5505/vtd.2016.53427

Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension

Buket Mermit Çilingir1, Hülya Günbatar2
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension is an uncommon complication of acute pulmonary embolus, with serious mortality and morbidity. Right ventricular dilatation and dysfunction develops against the high resistance in the pulmonary vascular bed. Because of presenting signs and symptoms are nonspecific the diagnosis delays. The diagnostic evaluation confirms the diagnosis of CTEPH. The mainstay of therapy is surgery, namely PTE. Use of pulmonary arterial hypertension modifying agents may improve hemodynamics and functional capacity but their role is yet to be determined and mortality is high. The use of percutaneous pulmonary angioplasty may improve hemodynamics and functional capacity in patients who are not surgical candidates.

Keywords: Pulmonary arterial hypertension, diagnosis, therapy

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Buket Mermit Çilingir1, Hülya Günbatar2
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon akut pulmoner embolinin nadir görülen ancak önemli mortalitesi ve morbiditesi olan bir komplikasyonudur. Pulmoner vasküler yataktaki yüksek rezistansa karşı çalışan sağ ventrikülde ilerleyici dilatasyon ve disfonksiyon gelişir. Nonspesifik bulgu ve semptomlardan dolayı tanı gecikir. Ana tedavi yöntemi cerrahidir ve pulmoner tromboendarterektomi olarak isimlendirilir. Pulmoner endarterektomi adaylarını belirleme komorbidite ve prognoz açısından önemlidir. Pulmoner Arteryel Hipertansiyon modifiye ajanlarının kullanımı fonksiyonel kapasite ve hemodinamiği kısa vadede iyileştirebilir ancak KTEPH’de mortalite hala yüksektir. Perkütan pulmoner anjioplasti kullanımı, PTE için uygun olmayan hastalarda hemodinamik ve semptomatik iyileşme sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyel hipertansiyon, tanı, tedavi

Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatar. Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Van Med J. 2016; 23(1): 125-131
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale