E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Prevalence of Accessory Renal Artery in Aortic Aneurysms [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 520-524 | DOI: 10.5505/vtd.2020.53386

Prevalence of Accessory Renal Artery in Aortic Aneurysms

Mustafa Etli1, Seda Avnioglu2, Rumeysa Dikici2
1Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Alanya, Antalya, Turkey
2Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Alanya, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Open surgical procedures and endovascular aortic procedures are the most feared renal injuries in abdominal aortic surgery. The presence of renal anomalies and clear localization during aneurysm repair brings surgical success. In this article, we aimed to show the importance of renal anomalies in terms of mortality and morbidity in aneurysm repair.
METHODS: Between January 2017 and January 2019, 250 patients with aortic aneurysm and CT angiography were included in the study. The files of the patients who underwent computerized contrast angiography for aortic aneurysm in ALKU Alanya Training and Research Hospital were reviewed retrospectively.
RESULTS: Bilateral renal artery was detected in four male patients; and left accessory renal artery was detected in five male and three female patients. At the end of the study, 250 patients were screened; and bilateral renal arteries were detected in 1.6%, left accessory arteries were detected in 3.2% of the eight patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important that surgeons and radiologists know the accessory arterial variations not only in abdominal aortic surgery, but also in recent years due to increased renal transplantation reconstruction, urological and radiological surgical techniques.

Keywords: Renal Artery Anomaly, Abdominal Aortic Aneurysm, EVAR, Renal insufficiency

Aort Anevrizmalarında Aksesuar Renal Arter Sıklığı

Mustafa Etli1, Seda Avnioglu2, Rumeysa Dikici2
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Alanya, Antalya
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Alanya, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Abdominal aort cerrahisinde açık cerrahi işlemler ve endovasküler aort girişimlerde en çok korkulan renal hasarlar olmasıdır. Anevrizma tamiri esnasında renal anomalilerin varlığı ve lokalizayonu net olarak bilinmesi cerrahi başarıyı beraberinde getirir. Bu makalede renal anomalilerin anevrizma tamirinde mortalite ve morbitide açısından önemini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde aort anevrizması nedeniyle bilgisayarlı kontrastlı anjiografi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Ocak 2017- Ocak 2019 tarihleri arasında elde edilmiş, 250 Aort Anevrizma tanısı olan ve BT anjio çekilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir
BULGULAR: Dört erkek hastada bilateral çift renal arter, beş erkek ve üç kadın hastada ise sol aksesuar renal arter tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda 250 hastalık taramada bilateral renal arter %1,6 ve sekiz hastada sol aksesuar arter %3,2 oranında hasta bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akseuar arter varyasyonlarının, sadece abdominal aort cerrahisinde değil, son yıllarda artan renal transplantasyon rekonstrüksiyon, ürolojik ve radyolojik cerrahi teknikler sebebiyle cerrahlar ve radyologlar tarafından iyi bilinmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Renal Arter Anomalisi, Abdominal Aort Anevrizması, EVAR, Renal yetmezlik

Mustafa Etli, Seda Avnioglu, Rumeysa Dikici. Prevalence of Accessory Renal Artery in Aortic Aneurysms. Van Med J. 2020; 27(4): 520-524

Corresponding Author: Mustafa Etli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale