E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Frequency of Intestinal Parasites in Individuals with Immunosuppression and Certain Chronic Diseases [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 237-242 | DOI: 10.5505/vtd.2023.49358

Frequency of Intestinal Parasites in Individuals with Immunosuppression and Certain Chronic Diseases

Nurhan Karakuş, Abdurrahman Ekici, Selahattin Aydemir, Hasan Yılmaz
Department of Parasitology, Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty, Van, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out to determine the frequency of intestinal parasites in immunosuppressed and some chronic diseases and to evaluate the effect of some living conditions on the distribution of parasites.
METHODS: The study was conducted on 300 patients aged 18-80 years with dialysis, diabetes or cancer. The control group consisted of 100 immunocompetent individuals without any chronic disease. Stool samples taken from patients and control group were analyzed by native-Lugol, zinc sulfate flotation, formol ether precipitation and modified acid fast staining methods after macroscopic examination.
RESULTS: Parasites were detected in 96 (32%) of 300 patients in the patient group and in three (3%) of 100 individuals in the control group. Eight parasite species, including five protozoa and three helminths, were identified in the study. 10.3% of the patient group had G. intestinalis, 8.7% B. hominis (5% abundant bol B. hominis), 8% E. coli, 6.7% Cryptosporidium spp., 6% A. lumbricoides, 3% Taenia spp., 1.7% C. cayetanensis and H. nana were detected in. In the study, parasite was detected mostly by formol ether precipitation method. In the study, a statistically significant relationship was found between the incidence of parasites and the use of animal husbandry and sewage system. (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that parasitic agents are still an important health problem in immunosuppressed patients and that parasitic agents should definitely be considered by using multiplexing methods in this patient group.

Keywords: Intestinal parasites, Cancer, Dialysis, Diabetes, Prevalence

İmmünsüprese ve Bazı Kronik Hastalığı Olan Kişilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

Nurhan Karakuş, Abdurrahman Ekici, Selahattin Aydemir, Hasan Yılmaz
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma immünsüprese ve bazı kronik hastalığı olan kişilerde intestinal parazitlerin sıklığını belirlemek ve bazı yaşam koşullarının parazitlerin dağılımı üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 18-80 yaşları arasında diyaliz, diyabet veya kanser hastası 300 hasta üzerinde yürütüldü. Kontrol grubu ise herhangi kronik bir hastalığı olmayan ve immünkompetant 100 kişiden oluşturuldu. Hastalardan ve kontrol grubundan alınan dışkı örnekleri, makroskobik olarak incelendikten sonra nativ-Lugol, çinko sülfat yüzdürme, formol eter çöktürme ve modifiye asit fast boyama yöntemleriyle incelendi.
BULGULAR: Hasta grubundaki 300 hastanın 96’sında (%32), kontrol grubundaki 100 bireyin üçünde (%3) bir ya da birden fazla parazit saptandı. Çalışmada beş protozoon, üç helmint olmak üzere toplamda sekiz parazit türü belirlendi. Hasta grubunun %10.3’ünde G. intestinalis, %8.7’sinde B. hominis (%5’i bol B. hominis), %8’inde E. coli, %6.7’sinde Cryptosporidium spp., %6’sında A. lumbricoides, %3’ünde Taenia spp., %1.7’sinde C. cayetanensis ve H. nana saptandı. Çalışmada en çok formol eter çöktürme yöntemi ile parazit saptandı. Çalışmada parazit görülme sıklığı ile hayvancılık yapılması ve kanalizasyon sisteminin kullanılması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmmünsüprese hastalarda paraziter etkenlerin hala önemli bir sağlık sorunu olduğu ve bu hasta grubunda paraziter etkenlerin çoklaştırma yöntemlerinin de kullanılarak mutlaka akla getirilmesi gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Kanser, Diyaliz, Diyabet, Prevalans

Nurhan Karakuş, Abdurrahman Ekici, Selahattin Aydemir, Hasan Yılmaz. Frequency of Intestinal Parasites in Individuals with Immunosuppression and Certain Chronic Diseases. Van Med J. 2023; 30(3): 237-242

Corresponding Author: Selahattin Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale