E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Knowledge and Attitudes of Patients with Advanced Heart Failure Toward Heart Transplantation [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 78-85 | DOI: 10.5505/vtd.2023.48752

Knowledge and Attitudes of Patients with Advanced Heart Failure Toward Heart Transplantation

Selahattin Turen1, Sevda Turen2
1Health Sciences University Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training Research Hospital, Cardiology Department, İstanbul, Turkey
2Istanbul Kültür University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The increased prevalence of heart failure (HF) has also led to an increased prevalence of advanced HF. Heart transplantation (HTx) is still considered the "gold standard therapy" in the treatment of advanced HF. We sought to determine the attitudes and knowledge of patients with advanced HF toward HTx.
METHODS: This is a cross-sectional study conducted in an outpatient advanced HF and transplant clinic in a tertiary care center from February 2021 to January 2022 and 110 patients were included.
RESULTS: The mean age was 49.5±10.50 years and 82.7% of the patients were male. The majority of the patients (77.2%) stated that they thought HTx was religiously appropriate. However, only 50.6% of patients stated that if they were healthy, they would have donated their organs. 49.2%, received education about HTx. Only 27.3% of the patients found the education they received sufficient. The patients who received education about HTx had significantly better knowledge regarding the pre-transplant evaluation process and adverse conditions that may develop after HTx. There were no significant differences in terms of patients' knowledge and attitudes toward the HTx according to quality of life. Only the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire score of the patients who were afraid of surgery was found to be significantly higher (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients did not have sufficient knowledge about HTx, but they had a positive attitude toward it. A multidisciplinary team should address the concerns of the patients, and assist the patients in adapting to the HTx process by providing the necessary education.

Keywords: Advanced heart failure, heart transplantation, knowledge, attitude, quality of life.

İleri Evre Kalp Yetersizliği Hastalarının Kalp Nakline Yönelik Bilgi ve Tutumları

Selahattin Turen1, Sevda Turen2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul.
2İstanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan kalp yetersizliği (KY) prevalansı aynı zamanda ileri evre KY prevalansının da artmasına neden olmaktadır. İleri evre KY tedavisinde kalp nakli halen "altın standart tedavi" olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, ileri evre KY hastalarının kalp nakline karşı tutum ve bilgilerini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, kesitsel nitelikte olup Şubat 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında üçüncü basamak sağlık merkezindeki ileri evre KY ve nakil polikliniğinde takip edilen 110 hasta ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Hastaların %82,7'si erkek ve ortalama yaşı 49,5±10,50 yıl bulundu. Hastaların çoğunluğu (%77,2) naklin dini açıdan uygun olduğunu düşündüklerini belirtti. Ancak hastaların sadece %50,6'sı sağlıklı olsalar organlarını bağışlayacaklarını bildirdi. %49,2'si nakil ile ilgili eğitim almıştı. Hastaların sadece %27,3'ü aldıkları eğitimi yeterli bulduğunu bildirdi. Nakil konusunda eğitim alan hastalar, nakil öncesi değerlendirme süreci ve nakil sonrası gelişebilecek olumsuz durumlar hakkında anlamlı düzeyde daha iyi bilgiye sahipti. Yaşam kalitesine göre hastaların nakile yönelik bilgi ve tutumları açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Yalnız ameliyattan korkan hastaların Minnesota Kalp Yetersizliği ile Yaşam Anketi puanı anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalar nakil hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdi, ancak buna karşı olumlu bir tutumları vardı. Multidisipliner bir ekip hastaların endişelerini ele almalı ve gerekli eğitimi vererek hastaların nakil sürecine uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İleri evre kalp yetersizliği, kalp nakli, bilgi, tutum, yaşam kalitesi.

Selahattin Turen, Sevda Turen. Knowledge and Attitudes of Patients with Advanced Heart Failure Toward Heart Transplantation. Van Med J. 2023; 30(1): 78-85

Corresponding Author: Selahattin Turen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale