E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Relationship between AB0/Rhesus Blood Group Antigens with the Presence of Helicobacter pylori in Gastroduodenal Biopsy- Retrospective Analyze of 1774 Patient Data [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 286-292 | DOI: 10.5505/vtd.2023.48344

The Relationship between AB0/Rhesus Blood Group Antigens with the Presence of Helicobacter pylori in Gastroduodenal Biopsy- Retrospective Analyze of 1774 Patient Data

Abdurrahman Sarmış1, Cündüllah Torun2, Hatice Seneldir3, İlyas Tuncer4
1Department of Microbiology Laboratory, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
4Department of Gastroenterology, Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Research on risk factors for the worldwide common carcinogen H. pylori infection has continued. In this study, we aimed to identify the presence of a risky blood group for H. pylori infection and premalignant lesions (atrophy and intestinal metaplasia) of the stomach.
METHODS: The data of aged 18 and older 1774 patients with the presence of H. pylori in pathological examinations after performing gastroduodenal endoscopy in the gastroenterology clinic between the dates of 01.01.2021 and 10.01.2022 were used to analyze the retrospective case-control study. A virtual group distributed according to the blood group and gender ratios of the general population was formed as the control group. Multivariate logistic regression was performed to investigate the effect of blood type, Rh status, and gender on H. pylori infection. Values with a p-value of <0.05 were considered significant.
RESULTS: 61% of the patients were female and the mean age was 51 years. The blood group ratios of all patients and patients with precancerous lesions were found to be close to the general of the country. The difference in Rh positivity was not significant (p=0.33). The higher rate of female gender in the patient group was found to be significant (p<0.001). Blood group distribution of patients with premalignant lesions was close to the general of the country. Intestinal metaplasia was more frequent than atrophy (17% vs. 5.7%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: No relationship was found between H. pylori infection and premalignant lesions with blood groups, but its higher incidence in females may shed light on new research based on gender.

Keywords: Blood groups, biopsy, endoscopy, gastrointestinal, Helicobacter pylori

Gastroduodenal Biyopside Helicobacter pylori Pozitifliği ile AB0/Rhesus Kan Grubu Antijenleri Arasındaki İlişki- 1774 Hasta Verisinin Retrospektif Analizi

Abdurrahman Sarmış1, Cündüllah Torun2, Hatice Seneldir3, İlyas Tuncer4
1Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya genelinde oldukça yaygın olan karsinojen H. pylori enfeksiyonu için risk faktörleri araştırmaları devam etmektedir. Ülkemizde özellikle H. pylori kaynaklı premalign lezyonlar ile ilgili araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz. Bu çalışmamız ile H. pylori enfeksiyonu ve midenin premalign lezyonları (atrofi ve intestinal metaplazi) açısından riskli bir kan grubu varlığını tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif vaka-kontrol çalışmasına 01.01.2021- 01.10.2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üstü gastroenteroloji kliniğinde gastroduodenal endoskopi işlemi yapılarak patolojik incelemelerinde H. pylori varlığı tespit edilen 4529 hasta verisi alındı. Hastane bilgi sisteminde kan grubuna ulaşılabilen 1774 hastanın verisi kan grubu ve cinsiyet analizinde kullanıldı. Kontrol grubu olarak da genel nüfusun kan grubu ve cinsiyet oranlarına göre dağılımı yapılmış sanal bir grup oluşturuldu. Kan grubu, rh durumu ve cinsiyetin H. pylori enfeksiyonu üzerine etkisini araştırmak için çok değişkenli lojistik regresyon yapıldı. p değeri <0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların %61’i kadın, ortalama yaş 51 bulundu. Hastaların kan gruplarının oranları, ülke geneli ile yakın bulundu. Rh pozitifliği arasındaki fark anlamlı bulunmadı (p=0.33). Hasta grubunda kadın cinsiyetin fazla olması anlamlı bulundu (p<0.001). Premalign lezyonlara sahip hastaların kan grubu dağılımları ülke geneliyle yakın bulundu. Hastalarımızda intestinal metaplazi oransal olarak atrofiden daha yüksek tespit edildi. (%17’ye karşı % 5.7)
TARTIŞMA ve SONUÇ: H. pylori enfeksiyonu ve premalign lezyonlar ile kan grupları ve Rh durumları arasında ilişki saptanmazken, kadın cinsiyette daha fazla görülmesi cinsiyet temelli yeni araştırmalara ışık tutabilir. Gastrik semptomlarla gelen kadın hastalarda non-invaziv testlerle tarama akla gelebilir.

Anahtar Kelimeler: Kan grupları, biyopsi, endoskopi, gastrointestinal, Helicobacter pylori

Abdurrahman Sarmış, Cündüllah Torun, Hatice Seneldir, İlyas Tuncer. The Relationship between AB0/Rhesus Blood Group Antigens with the Presence of Helicobacter pylori in Gastroduodenal Biopsy- Retrospective Analyze of 1774 Patient Data. Van Med J. 2023; 30(3): 286-292

Corresponding Author: Abdurrahman Sarmış, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale