E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pattern of Injuries from Improvised Explosive Devices Who Survived in Somalia [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 94-98 | DOI: 10.5505/vtd.2023.47827

Pattern of Injuries from Improvised Explosive Devices Who Survived in Somalia

Hashim Mohamed Farah1, Nisanur Özdilek3, Feride İrem Şimşek2, Abdirahman Moallim Fiqi1, Mohamed Yusuf Hassan1, Osman Mahmud Mohamed (Dufle)4, Mohamed Mohamoud Hassan5, Orhan Alimoglu6
1Department of General Surgery, Benadir Universty Faculty of Medicine, Mogadishu, Somalia
2İstanbul Medeniyet Universty, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkiye
3Istanbul Medeniyet University Africa Health Treaning and Research Center, Istanbul, Türkiye
4Department of Internal Medicine, Gastrohepatologia and Hepatologia, Benadir University Faculty of Medicine, Mogadishu, Somalia
5Department of Internal Medicine, Departmant of Cardiologia, Benadir University Faculty of Medicine, Mogadishu, Somalia
6Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Injury is a common health problem globally. Explosions are one of the major causes of injuries. Explosions, about half of which are caused by Improvised Explosive Device (IED), impact on the lives of a considerable number of people. The objective of this study is to analyze individuals injured and survived in the Somalia Medina Hospital as a result of IED explosions between January 1-December 31, 2018.
METHODS: A retrospective, cross-sectional study was conducted using a checklist of 907 patients identified and version 20 SPSS was used to analyze the data.
RESULTS: The majority of IED victims are between the ages of 21-50 (n = 600, 66.1%), followed by 199 (21.9%) individuals under the age of 20 and 108 (11.9%) over 50. 65.1% (n=590) of the injured are men and 34.9% (n=317) are women. The extremities (n = 580, 63.9%), abdomen (n = 235, 25.9%), head-neck (n = 85, 9.4%), and other body parts (n = 7, 0.8%) were injured by IED blasts. The procedures performed in the hospital were as follows: 520 (57.3 %) patients underwent surgical exploration and 387 (42.7 %) patients received debridement only.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that most injured body part is extremities by IED explosions, and men are the most suffer from this condition. Studies should be done across the country to better understand the extent of the event.

Keywords: Blast Injuries, Somalia, Wounds and Injuries, Explosions

Somali’de Doğaçlama İnfilak Aygıtı Patlamalarında Sağ Kalanların Yaralanma Paternleri

Hashim Mohamed Farah1, Nisanur Özdilek3, Feride İrem Şimşek2, Abdirahman Moallim Fiqi1, Mohamed Yusuf Hassan1, Osman Mahmud Mohamed (Dufle)4, Mohamed Mohamoud Hassan5, Orhan Alimoglu6
1Benadir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mogadişu, Somali
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM), İstanbul, Türkiye
4Benadir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji & Hepatoloji Bilim Dalı, Mogadişu, Somali
5Benadir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Bilim Dalı, Mogadişu, Somali
6İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaralanmalar dünya genelinde sıkça görülen sağlık sorunlarındandır. Patlamalar, yaralanmaların başlıca sebeplerindendir. Doğaçlama İnfilak Aygıtıları’nın (DİA) yaklaşık yarısına sebep olduğu patlamalar, dikkate değer sayıda insanın hayatını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki, Somali Medina Hastanesi’ndeki DİA patlamaları sonucu yaralanıp sağ kurtulan hastaları incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 907 hasta anket yoluyla retroperspektif ve kesitsel olarak değerlendirilmiştir. Verileri analiz etmek için SPSS programı kullanılmıştır.
BULGULAR: DİA hastalarının çoğunluğu 21-50 yaşları arasındadır (n = 600, %66.1), bunu 20 yaşın altında 199 (%21.9) ve 50 yaşın üzerinde 108 (%11.9) birey izlemektedir. Yaralananların %65.1’i (n=590) erkek, %34.9’u (n=317) kadındır. DİA patlamaları sonucu ekstiremiteler (n = 580, % 63.9), abdomen (n = 235, % 25.9), baş-boyun (n = 85, % 9.4) ve diğer vücut kısımları (n = 7, % 0.8) yaralanmıştır. Hastanede uygulanan işlemler şu şekildedir: 520 (% 57.3) hastaya cerrahi eksplorasyon uygulanmıştır ve 387 (% 42.7) hastaya debridman yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçları DİA patlamalarından en sık yaralanan vücut bölgesinin ekstiremiteler olduğunu ve daha çok erkeklerin bu durumundan etkilendiğini göstermektedir. Olayın kapsamını daha iyi anlamak için ülke genelinde çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Patlama Yaralanmaları, Somali, Yaralar ve Yaralanmalar, Patlamalar

Hashim Mohamed Farah, Nisanur Özdilek, Feride İrem Şimşek, Abdirahman Moallim Fiqi, Mohamed Yusuf Hassan, Osman Mahmud Mohamed (Dufle), Mohamed Mohamoud Hassan, Orhan Alimoglu. Pattern of Injuries from Improvised Explosive Devices Who Survived in Somalia. Van Med J. 2023; 30(1): 94-98

Corresponding Author: Orhan Alimoglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale