E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Use Of Medical Applications By Students During Emergency Medical Training [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 415-420 | DOI: 10.5505/vtd.2020.47113

Use Of Medical Applications By Students During Emergency Medical Training

Mustafa Yilmaz, Mehmet Çağrı Göktekin
Department of Emergency Medicine, Firat University, School of Medicine, Elazig, TURKEY

INTRODUCTION: This study aimed to determine the frequency of medical application (medical app) use in emergency medical training by 6th year (senior year) medical faculty students and the contribution of these applications to learning.
METHODS: The population of this study consisted of 6th year (senior year) medical students who completed their emergency medical internship training. Online questionnaires were prepared based on literature data and experience, and the students were asked to complete these questionnaires on a voluntary basis.
RESULTS: Surveys were completed by 95 students who agreed to participate, 45 of these students who did not receive Emergency Medicine internship were excluded from the study.. Of the participants, 38.6% (n = 22) were female and 61.4% (n = 35) were male, while 56.1% (n = 32) were between the ages of 18-24 and 43.9% (n = 25) were between the ages of 25-29. Of the students, 68% thought that, compared to the other branches, medical app use increased to a greater extent during emergency medical training. It was found that 70% of the students used medical apps in the emergency room to access information such as drug dosage and indications, while 62% used medical apps to learn about ECG. It was found that 80% of the students never or rarely used applications that contained medical calculators.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Medical app use by senior medical faculty students during their emergency medical training is increasing. Students use applications on drugs, ECG and radiological evaluation more frequently, compared to applications on medical dictionary, anatomy and medical calculators.

Keywords: Emergency education, Mobile application, Smartphone, Student

Acil Tıp Eğitimi Sırasında Öğrenciler Tarafından Tıbbi Uygulamaların Kullanımı

Mustafa Yilmaz, Mehmet Çağrı Göktekin
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilimdalı Elazığ, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin acil tıp eğitimi sırasında medikal uygulama kullanımlarının sıklığının ve eğitimlerine katkısının tespit edilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız evrenini acil tıp staj eğitimini tamamlayan tıp fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcılara daha önceden literatür bilgilerinden ve deneyimlerden faydalanılarak oluşturulan anketler online olarak hazırlandı ve öğrencilerin gönüllü olarak doldurulması istendi. Anket 3 bölümden oluşturuldu. Birinci bölümde katılımcıları tanımlayıcı bilgiler, ikinci bölümde; öğrencilerin medikal uygulamaların kullanım sıklıkları ve kullanılan uygulamaların içerikleri hakkında bilgiler, üçüncü bölümde ise öğrencilerin medikal uygulamalar hakkındaki düşüncelerinin tespit edilmesi amaçladı.
BULGULAR: Araştırmamıza katılmayı kabul eden 95 öğrenci tarafından anketler tamamlanmıştır. Bu öğrencilerin 45'i Acil Tıp stajı almadığından dolayı çalışma dışı bırakıldı. Katılımcıların % 38,6 (n=22) kadın iken %61,4 (n=35) erkek idi. % 56,1 (n=32) 18-24 yaş arasında iken %43,9 (n=25) 25-29 yaş aralığında yer alıyordu. Öğrencilerin %68’i acil tıp eğitimleri sırasında Medical App uygulama oranlarının diğer branşlara oranla daha da arttığı düşüncesinde idi. Öğrencilerin % 70’inin acil serviste; ilaç doz, endikasyonu gibi bilgilere ulaşmak, % 62’sinin ise EKG öğrenmek amacıyla medikal uygulamaları kullandığı tespit edildi. Öğrencilerin %80’inin ise hiç ya da nadiren medikal hesap makinası içeren programları kullandığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerin Acil tıp eğitimleri sırasında Medical App kullanma oranları artmaktadır. İlaç, EKG ve radyolojik değerlendirme içeren programları tıp sözlüğü, anatomi ve medikal hesap makinası içeren programlara göre daha fazla kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil eğitimi, Akıllı telefon, Mobil uygulama, Öğrenci

Mustafa Yilmaz, Mehmet Çağrı Göktekin. Use Of Medical Applications By Students During Emergency Medical Training. Van Med J. 2020; 27(4): 415-420

Corresponding Author: Mehmet Çağrı Göktekin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale