E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 40-45 | DOI: 10.5505/vtd.2016.44567

Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution

Osman Toktaş1, Ümit İliklerden1, Baran Yerlikaya1, Çağhan Pekşen1, Burhan Göy2, M. Çetin Kotan1, Alper Can2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Van

Objective: The conventional esophagectomy techniques are being used for esophageal cancer for years. Herein, we present seven patients that we applied minimally invasive esophagectomy technique, which is widely used in recent years, in our clinic with literature review. Material and Method: In this study, we presented seven cases with early stage SCC that had been admitted to our clinic between December 2013 and April 2014. A three stage surgery was performed. Thoracic esophagus was completely liberalized by the method of right thoracoscopic 4 trocars. The stomach was converted into a tube laparoscopically by endo GIA via entering abdomen with 4 ports. Proximal esophagus was found and pulled up following left cervical incision. Single layer anastomosis was performed for esophagogastrostomy. Results: 7 patients were included to the study, 5 of them were female and 2 were male; and their ages varied from 53 to 69 years (mean age: 58.57 ± 7.1 years). The surgery was performed in 5 patients with thoracoscopic-laparoscopic approach and completed with cervical anastomosis. One of the patients was applied abdominal laparotomy, and another one was applied mini laparotomy. Chylothorax, which we rarely encounter, developed in two patients during open surgery. One of these two patients died after surgery. Conclusion: Minimally invasive techniques are increasingly recognized in esophageal surgery as well as in other areas. Minimally invasive esophagectomy, which can be applied after basic training and learning period in the centers with high patient potential, is a method as no more difficult than open surgery techniques. Nevertheless, the experience and the right approach to complications on time will significantly influence the success of the technique.

Keywords: Thoracoscopic-laparoscopic esophagectomy, minimally invasive esophagectomy, thoracoscopic esophagectomy

Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu

Osman Toktaş1, Ümit İliklerden1, Baran Yerlikaya1, Çağhan Pekşen1, Burhan Göy2, M. Çetin Kotan1, Alper Can2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Yıllardır özefagus kanseri için konvansiyonel özefajektomi tekniğini kullandık. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan minimal invaziv özefajektomi tekniğini kliniğimizde uyguladığımız ilk yedi olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Aralık 2013- Nisan 2014 yılları arasında kliniğimize başvuran özefagus SCC tanılı erken evre 7 hasta çalışmaya alındı. Hastalara 3 aşamalı ameliyat yapıldı. Sağ torakoskopik 4 trokar yöntemi ile torakal özefagus tamamen serbeştleştirildi. Batına 4 port girilerek laparoskopik olarak mide endo GIA ile tüp haline getirildi. Sol servikal insizyonla proksimal özefagus bulunup piyes yukarı çekildi. Özefagogastrostomi tek kat anastomoz yapıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 58.57 ± 7.1 (53-69) olup hastaların 5’i kadın, 2’si erkek idi. 5 hastada ameliyat torakoskopik-laparoskopik yaklaşımla gerçekleştirildi ve servikal anastomoz ile tamamlanabildi. 1 hastada batına laparotomi, 1 hastaya da mini laparotomi yapıldı. 2 hastada açık cerrahide çok nadir karşılaştığımız şilotoraks komplikasyonu gelişti. Bu hastalardan biri ex oldu. Sonuç: Minimal invaziv teknikler diğer alanlarda olduğu gibi, özofagus cerrahisinde de giderek artan oranda kabul görmektedir. Temel eğitim ve öğrenme peryodu sonrasında minimal invaziv özofajektomi yüksek hasta potansiyeline sahip merkezlerde uygulanabilecek, teknik olarak açık cerrahiden daha zor olmayan bir yöntem olarak görülse de işlem tecrübesi ve olası komplikasyonlara zamanında ve doğru yaklaşımın tekniğin başarı oranına önemli ölçüde etki ettiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Torakoskopik-laparoskopik özefajektomi, minimal invaziv özefajektomi, torakoskopik özofajektomi

Osman Toktaş, Ümit İliklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can. Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution. Van Med J. 2016; 23(1): 40-45
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale