E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Intracranial Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma - Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 292-296

Intracranial Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma - Case Report

Adem Bozkurt Aras1, Bahadır Alkan2, Özbey Şafak2, Hasan Ali Kiraz3, Sule Kosar4, Tarık Akman2, Mustafa Güven2, H. Murat Sen5, Nihal Kılınç6, Murat Coşar2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
5Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale
6Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Brain metastases are well-known complications of systemic cancers. The most common source of brain metastases is lung cancer in adults. Hemispheres, cerebellum, brainstem, pituitary (sellar region), cerebellopontine angle / internal auditory canal and leptomeningeal areas are potential localizations of metastases. The World Health Organization organized a new histological classification of malignant lung tumors in 2004. Large cell neuroendocrine carcinoma which is located in this classification is a poor prognosed, rarely seen aggressive tumor. Different immunohistochemical markers are used for the diagnosis of large cell neuroendocrine carcinoma. In this case, a 61-year-old male patient suffering from walking instability and mild headaches with a right parietal and left superior cerebellar located metastasis at the cranial MRI is presented. Craniectomy was performed to the right parietal located one and the tumor was removed. Histopathological and immunohistochemical findings were evaluated as large-cell neuroendocrine carcinoma. In this article; the rarely seen and poor diagnosis of these tumors, their metastasis, radiological features, pathogenesis and surgical approaches were discussed.

Keywords: Brain, Large cell, Metastasis, Neuroendocrine carcinoma

Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu’nun İntrakranial Metastazı-Olgu Sunumu

Adem Bozkurt Aras1, Bahadır Alkan2, Özbey Şafak2, Hasan Ali Kiraz3, Sule Kosar4, Tarık Akman2, Mustafa Güven2, H. Murat Sen5, Nihal Kılınç6, Murat Coşar2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
5Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale
6Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Beyin metastazları, sistemik kanserlerin iyi bilinen bir komplikasyonudur. Yetişkinlerde beyin metastazlarının en çok kaynağı akciğerlerdir. Hemisferler, beyincik, beyinsapı, hipofiz (sellar bölge), serebellopontin/internal akustik kanal ve leptomeningeal bölgeler potansiyel yayılım lokalizasyonlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü, 2004 yılında malign akciğer tümörlerinin yeni histolojik sınıflamasını oluşturmuştur. Bu sınıflamada yer alan büyük hücreli nöroendokrin karsinom kötü prognoza sahip nadir ve agresif bir tümördür. Büyük hücreli nöroendokrin karsinom tanısında farklı immünohistokimyasal belirteçler kullanılabilir. Bu olguda; 61 yaşındaki bir erkek hastada yürürken dengesizlik ve hafif baş ağrısı şikayete neden olan, kranyal MRG’ sinde sağ parietal ve sol serebellar yerleşimli metastazları olan olgu sunulmuştur. Sağ pariyetal yerleşimli tümör kranyektomi yapılarak çıkartıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular büyük hücreli nöroendokrin karsinom ile uyumlu olarak değerlendirildi. Bu makalede; nadir görülen ve kötü prognoza sahip olan bu tümörlerin tanısı, yapmış olduğu metastazlar, radyolojik özellikleri, patogenezi, ve cerrahi yaklaşımları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyin, Büyük hücreli, Metastaz, Nöroendokrin karsinom

Adem Bozkurt Aras, Bahadır Alkan, Özbey Şafak, Hasan Ali Kiraz, Sule Kosar, Tarık Akman, Mustafa Güven, H. Murat Sen, Nihal Kılınç, Murat Coşar. Intracranial Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma - Case Report. Van Med J. 2015; 22(4): 292-296
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale