E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The protective effect of letrozole in a rat ovarian ischemia-reperfusion injury model [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 407-414 | DOI: 10.5505/vtd.2020.40855

The protective effect of letrozole in a rat ovarian ischemia-reperfusion injury model

Şener Gezer1, Mustafa Başaran2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli/Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Torsion of the ovary is a surgical emergency. Future fertility is an important question for choosing the most appropriate treatment strategy as radical or conservative. Conservative treatment includes detorsion of the twisted ovary and after detorsion, the ischemic injury in ovary increases with reperfusion. During the detorsion process, abundant amounts of reactive oxygen species (ROS) are produced. ROS causes cellular injury by attacking cellular membranes through the peroxidation of polyunsaturated fatty acids and causing cellular death. Letrozole is a nonsteroid aromatase inhibitor that blocks estrogen production in all tissues, increases gonadotropin secretion and induces follicular development.
METHODS: In this study, rats are divided into 5 groups including 8 rats in each group; control group, ischemia group, ischemia and letrozole group, ischemia-reperfusion group, ischemia-reperfusion and letrozole group. For each group Malondialdehyde (MDA) levels were measured, degree of ischemia and number of follicles were recorded by histopathological examination. Endometrial thicknesses were also measured.
RESULTS: In the ischemia and ischemia-reperfusion groups, MDA levels and grade of ischemia were significantly decreased with letrozole. Ovarian follicle numbers were higher and endometrial thickness was lower in the letrozole used groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Letrozole can be protective on ovarian ischemia-reperfusion injury and this effect will be related to hypoestrogenic environment by inhibition of aromatase activity, antiinflammatory effects and increased blood flow to the ovary by letrozole.

Keywords: Ovary, torsion, ischemia-reperfusion injury, letrozole

Rat overi iskemi-reperfüzyon hasarı modelinde letrozolün koruyucu etkisi

Şener Gezer1, Mustafa Başaran2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Over torsiyonu cerrahi acil bir durumdur. Fertilite kaygısı tedavinin konservatif mi yoksa radikal mi olacağını belirleyen çok önemli bir sorudur. Konservatif tedavi torsiyone overin detorsiyonunu içerir ve overde oluşan iskemik hasar detorsiyon sonrası reperfüzyon ile artar. Detorsiyon sırasında büyük miktarda reaktif oksijen radikalleri-substratları (ROS, Reactive Oxygen Species) oluşur. ROS ise hücre membranında bulunan poliansature yağ asitlerinin peroksidasyonuna yol açarak hücre hasarına ve hücre ölümüne neden olur. Nonsteroid tipte bir aromataz inhibitörü olan letrozol tüm dokulardaki östrojen üretimini bloke eder, gonadotropin sekresyonunda artışa sebep olur ve foliküler gelişimi uyarır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada dişi ratlar her gurupta 8 rat olacak şekilde 5 gruba ayrıldı; kontrol grubu, iskemi gurubu, iskemi ve letrozol gurubu, iskemi-reperfüzyon gurubu, iskemi-reperfüzyon ve letrozol gurubu. Overlerdeki Malondialdehit (MDA) seviyeleri tespit edildi. İskemiden etkilenme dereceleri ve folikül sayıları histopatolojik olarak değerlendirilip not edildi. Endometrial kalınlık ölçümü yapıldı.
BULGULAR: Letrozol hem iskemi grubunda hem de iskemi-reperfüzyon grubunda MDA seviyelerini ve histolojik grade’i anlamlı olarak azalttı. Letrozol verilen guruplarda ovaryan folikül sayıları daha fazla, endometrium kalınlıkları ise daha az bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Letrozolun over iskemi-reperfuzyon hasarında koruyucu olabilir ve bu etkisi aromataz inhibisyonu sonucu gelişen hipoöstrojenik ortama, antiinflamatuar etkilerine ve artmış ovaryan kan akımına bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Over, torsiyon, iskemi-reperfüzyon hasarı, letrozol

Şener Gezer, Mustafa Başaran. The protective effect of letrozole in a rat ovarian ischemia-reperfusion injury model. Van Med J. 2020; 27(4): 407-414

Corresponding Author: Şener Gezer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale