E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 63-68 | DOI: 10.5505/vtd.2016.39967

The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study

Hulki Caner Yeğin1, Rahmi Eken1, Mert Gökay Eroğlu1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dis¸ Hekimligˆi Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Van?

Objective: The aim of this study was to evaluate the fracture resistance of experimental dentin posts and fiber posts cemented with different luting agents. Materials and Methods: In this study 40 mandibular premolar teeth, which had no caries, root fracture or cracks and had mature apex, had been used. The crowns of the teeth were cut and the root canal shaping were completed gently with Mtwo rotary system with the file size of #25.06. The root canals were filled with MMSeal and Gutta Percha by using lateral compaction.The post cavities were prepared with the drills of Reforpost systems in depth of 8mm. Subsequently, the samples were seperated randomly in 4 different groups. 1. Group: Experimental dentin post + Panavia F2.0 2. Group: Fiber post + Panavia F2.0 3. Group: Experimental dentin post + Clearfill DC Core Plus(Kuraray, Japan) 4. Group: Fiber post + Clearfill DC Core Plus After the posts were cemented. The core restorated with Majesty Esthetic packable composite is 4 mm high. Clearfill SE bonding agent was used. The samples were placed inside the acrylic blocks by creating artifical periodontal ligament. Maximum fracture resistance was measured by applying vertical strength to the samples using the Instron testing machine. Results: Once the samples were evaluated regarding the fracture resistance, no significant difference had been observed between group 4 and group 2. Moreover, no significant difference had been observed between group 1 and group 3. However, 2nd and 4th groups showed significantly more resistance then the groups 1 and 3. Conclusion: As the result of the study, that fiber posts have significant difference fracture resistance then experimental dentin posts. Moreover, the cementation material doesn't make a significant difference over the results.

Keywords: Fiber, experimental dentine post, periodontal ligament, endodontics

Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlerde, Farklı Tip Postların Farklı Simanlar Kullanılarak Yapıştırıldıktan Sonra Kırılma Dirençlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması

Hulki Caner Yeğin1, Rahmi Eken1, Mert Gökay Eroğlu1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dis¸ Hekimligˆi Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Van?

Amaç: Deneysel dentin post ve fiber postların iki farklı simantasyon maddesiyle kök kanallarına yerles¸tirip kor materyali yapıldıktan sonra postların kırılma dayanımlarının kars¸ılas¸tırılması. Gereç ve Yöntem: Çalıs¸mada 40 adet çürüksüz, apeksi kapanmıs¸, kök yüzeyinde herhangi bir çürük, kırık ya da çatlagˆı olmayan alt 1. premolar dis¸ kullanıldı. Dis¸lerin kuronları kesildi, kök kanalları Mtwo döner alet sistemi ile #25.06 olacak s¸ekilde s¸ekillendirildi. Kök kanalları MMSeal ve Gutta Percha ile lateral kompaksiyon yöntemiyle dolduruldu. Post bos¸lukları Reforpost sisteminin drilleriyle 8 mm. derinlikte hazırlandı. Daha sonra örnekler 4 ayrı gruba ayrıldı: 1. Grup: Deneysel dentin post + Panavia F2.0 2. Grup: Fiber post + Panavia F2.0 3. Grup: Deneysel dentin post + Clearfil DC Core Plus 4. Grup: Fiber post + Clearfil DC Core Plus Postlar yapıs¸tırıldıktan sonra Majesty Esthetic tepilebilir kompozit ile 4 mm yükseklikte kor restorasyonlar yapıldı. Bonding ajanı olarak Clearfil SE Bond kullanıldı. Örnekler yapay periodontal ligament olus¸turularak akrilik bloklar içine gömüldü. Daha sonra örneklere Instron test cihazında dikey kuvvet uygulanarak maksimum kırılma dirençleri ölçüldü. Bulgular: Örnekler kırılma dayanımı açısından degˆerlendirildigˆinde 4. grup ve 2. gruplar arasında anlamlı fark gözlenemedi. 1. grup ve 3. grup arasında da anlamlı fark bulunamadı. Ancak 2. ve 4. gruplar, 1. ve 3. gruplara göre anlamlı derecede daha fazla kırılma direnci gösterdi. Sonuç: Çalıs¸mamızda fiber postların kırılma dirençlerinin deneysel dentin postlara göre anlamlı derecede fazla oldugˆu, kullanılan simantasyon maddelerinin sonuçlar üzerinde anlamlı bir fark yaratmadıgˆı sonucuna ulas¸ıldı.

Anahtar Kelimeler: Fiber, deneysel dentin post, periodontal ligament, endodonti

Hulki Caner Yeğin, Rahmi Eken, Mert Gökay Eroğlu. The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study. Van Med J. 2016; 23(1): 63-68
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale