E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Assesment of Quality of Life and Symptoms in Elderly Cancer Patients [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 418-426 | DOI: 10.5505/vtd.2019.38258

Assesment of Quality of Life and Symptoms in Elderly Cancer Patients

Sevinç Kutlutürkan1, Elif Sözeri Öztürk1, Sultan Böke Erdoğan2, Özlem İyimaya2, Figen Bay2, Firdevs Gül2
1Gazi University Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Ankara, Turkey
2Gazi University Health Research And Application Center, Gazi Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study was planned as a descriptive study for symptom assessment and determination of quality of life in 65 year old and older cancer patients.
METHODS: The study sample consisted of 106 patients treated at a university hospital 'Oncology Clinic and Outpatient Chemotherapy Unit' between December 2015 and March 2016. The sociodemographic questionnaire, the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the Quality of Life (QOL) Group and the Quality of Life Scale and the Memorial Symptom Assessment Scale (MSDS) were used in the study.
RESULTS: The mean age of the patients who participated in the study is 71.6 ± 0.5 (min: 65, max: 84). EORTC QLQ-C30 subscale average scores; Overall Health Score is 41.50 ± 21.14, Functional Scale is 59.22 ± 28.08 and Symptom Scale is 38.07 ± 24.23. The most frequent symptoms that the patients had were fatigue (83%), dry mouth (71.7%) and pain (62.3%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mean scores of the general health score of the patients were found to be low. They often suffer from fatigue, dry mouth and pain. It has been determined that there is a positive relationship between the symptoms and the quality of life subscales of the patients and the symptom scale subscale, which is a negative correlation between the general health score and the functional scale subscales. Managing disease and treatment-related symptoms of patients will contribute to the improvement of quality of life.

Keywords: elderly, cancer, symptom, quality of life

Yaşlı Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Semptomların Değerlendirilmesi

Sevinç Kutlutürkan1, Elif Sözeri Öztürk1, Sultan Böke Erdoğan2, Özlem İyimaya2, Figen Bay2, Firdevs Gül2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma 65 yaş ve üzeri kanserli hastalarda semptom değerlendirilmesi ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Aralık 2015-Mart 2016 tarihlerinde bir üniversite hastanesinin ‘Onkoloji Kliniği ve Ayaktan Kemoterapi Ünitesi’nde tedavi gören 106 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hasta tanıtıcı bilgiler formu, ECOG performans skalası, EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 71.6±0.5 (min: 65, max: 84)’dir. EORTC QLQ-C30 alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları; Genel Sağlık Skoru 41.50±21.14, Fonksiyonel Skala 59.22±28.08 ve Semptom Skalası 38.07±24.23’tür. Hastaların en sık yaşadıkları semptomlar halsizlik (%83), ağız kuruluğu (%71.7) ve ağrı (%62.3)dır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların genel sağlık skoru ortalama puanları düşük bulunmuştur. Sıklıkla yaşadıkları halsizlik, ağız kuruluğu ve ağrıdır. Hastaların yaşadıkları semptomlar ile yaşam kalitesi alt boyutlarından genel sağlık skoru ve fonksiyonel skala alt boyutları arasında negatif ilişki olduğu, semptom skala alt boyutu ile pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Hastaların hastalık ve tedavi ilişkili semptomlarının yönetilmesi yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: yaşlı, kanser, semptom, yaşam kalitesi

Sevinç Kutlutürkan, Elif Sözeri Öztürk, Sultan Böke Erdoğan, Özlem İyimaya, Figen Bay, Firdevs Gül. Assesment of Quality of Life and Symptoms in Elderly Cancer Patients. Van Med J. 2019; 26(4): 418-426

Corresponding Author: Sevinç Kutlutürkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale