E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Microorganismal Infection Agents in Cancer Patients [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 252-255

Microorganismal Infection Agents in Cancer Patients

Mahmut Sünnetçioğlu1, Aysel Sünnetçioğlu2, Gülhan Arvas3, Yasemin Bayram4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Abstract Objective: Identifiying the most encountered causative microorganisms of infections is important in terms of rapid diagnosis and therapy. In this study, we aimed to determine the types and prevalance of microorganisms isolated from different culture specimes of patients with hematological and solid organ malignancies. Material and Method: Patients with hematological and solid tumors and with positive culture test results of blood, sputum, urine, wounds, abscesses and gaita; analyses of which were performed at Yüzüncü Yıl University, School of Medicine Laboratory of Microbiology (Van, Turkey) between December 2010 and June 2014 were included in this study. Densities and distributions of bacterias were examined retrospectively. Results: A total of 957 culture specimens obtained from a total of 87 subjects comprising of 47 patients with hematological tumors and 40 patients with solid tumors in different times. A total of 68 (43.3%) and 33 (21%) of the samples in which reproduction was observed, were blood culture and sputum culture, respectively. E. coli (23.5%) and Coagulase-Negative Staphylococcus (CNS) (20.6%) were found to be the most reproducing factors of infections. While E. coli (32.5%) reproduced more in urine, CNS (38.2%) reproduced more in blood culture. Candida reproduced in all of the fungal cultures. Conclusion: In this study, we determined E. coli and CNS as the most common cause of infections in cancer patients. Having a knowledge of the microorganisms responsible for infections is crucial for the determination of empirical treatment in these patients.

Keywords: Cancer, Infection, Culture

Kanserli Hastalarda Enfeksiyon Etkeni Mikroorganizmalar

Mahmut Sünnetçioğlu1, Aysel Sünnetçioğlu2, Gülhan Arvas3, Yasemin Bayram4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Van
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Anabilim Dalı, Vane
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Kanserli hastalarda en sık rastlanılan enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların belirlenmesi hızlı tanı ve tedaviler açısından önemlidir. Bu çalışmada hematolojik ve solid organ maligniteli hastaların farklı kültür örneklerinde izole edilen mikroorganizma türlerini ve görülme sıklıklarını belirlemeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Aralık 2010 ve Haziran 2014 ayları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuarında bakılan kan, balgam, idrar, yara, abse ve gaita kültür sonuçları pozitif olan hematolojik ve solid tümörlü hastalar çalışmaya alındı. Üreyen bakterilerin sıklığı ve dağılımı retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 47 hematolojik ve 40 solid tümörü olan 87 hastaya ait farklı zamanlarda istenen 957 kültürden 157 kültürde bakteriyel, 15 kültürde fungal üreme görüldü. Üreme görülen örneklerin 68 (%43.3) kan kültürü, 33 (%21) balgam kültürüydü. En çok üreyen enfeksiyon etkenleri E. Coli (%23.5) ve Koagülaz Negatif Stafilokok (KNS) (%20.6) olarak bulundu. E. Coli daha çok idrar kültüründe (%32.5), KNS ise kan kültüründe (%38.2) üredi. Fungal kültürlerin hepsinde Candida üredi. Sonuç: Biz bu çalışmada kanserli hastalarda en sık enfeksiyon etkeni olarak E.coli ve koagülaz negatif stafilokok tespit ettik. Bu hastalarda enfeksiyonlardan sorumlu olan mikroorganizmaların bilinmesi ampirik tedavinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Enfeksiyon, Kültür

Mahmut Sünnetçioğlu, Aysel Sünnetçioğlu, Gülhan Arvas, Yasemin Bayram. Microorganismal Infection Agents in Cancer Patients. Van Med J. 2015; 22(4): 252-255
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale