E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Appendectomy Materials With E. Vermicularis [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 51-54

Appendectomy Materials With E. Vermicularis

Ali Kurt1, İlknur Çalık1, Ebru Ömeroğulları Şener1, Sevilay Akalp Özmen1, İbrahim Gelincik1
Patoloji Kliniği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum

Enterobius vermicularis is a worldwide common parasite which live predominantly in the caecum and appendices, and entirely restricted to human. In our study, we intented to ezamine the age and sex of the patients and the number of these parasites which can be seen in the human appendectomy material. 36 (2%) E. vermicularis infected appendices among the 1842 appendectomy material which were examined in a 24 month period between January 2009 and January 2011 at Erzurum Regional Training and Research Hospital Pathology Laboratory were discussed. Twentyseven of 36 specimens showed no sing of acute inflammation. Its known that parasites at appendices usually stays without showing signs of inflammation, rarely acute appendicitis seems. At some materials many E. vermicularis were seen. According to our archive, appendectomy in men (59.5%) is applied more than women but E. vermicularis is more common in women (58.3%). Despite appendectomy is applied more frequently at 2nd and 3rd decades, E. vermicularis was seen frequently at 2nd and 3rd decades (58%). The average age of appendectomy patients was 26 and it was 23.4 at these patients.

Keywords: E. Vermicularis, appendectomy

Appendektomi Materyallerinde E. Vermicularis

Ali Kurt1, İlknur Çalık1, Ebru Ömeroğulları Şener1, Sevilay Akalp Özmen1, İbrahim Gelincik1
Patoloji Kliniği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum

E.vermicularis caecum ve appendikste yerleşen, insana zorunlu bağımlı, dünya çapında yaygın bir parazittir. Çalışmamızda insan appendektomi materyallerinde görülen bu parazitlerin sayı, yaş ve cinsiyet yönlerinden incelenmesi amaçlandı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarında Ocak 2009 ile Ocak 2011 arasında, 24 aylık sürede incelediğimiz 1842 appendektomi materyali arasında bulunan, E. vermicularis ile infekte 36 appendiks (%2) ele alındı. Otuzaltı spesmenden 27’si, akut iltihap bulguları göstermiyordu. Parazitlerin appendikste genellikle iltihap bulguları göstermeden durduğu, seyrek olarak akut apandisitle birlikte görüldüğü bilinmektedir. Bazı appendikslerde çok sayıda E.vermicularis görüldü. Arşivimize göre erkeklerde appendektomi daha fazla (%59.5) uygulandığı halde E.vermicularis kadınlarda daha sık (%58.3) görülmüştür. Appendektomi 2. ve 3. dekatta en sık (%69.2) uygulandığı halde E. vermicularis 2. ve 4. dekatlarda sık rastlandı (%58). Appendektomilerde yaş ortalaması 26 iken bu hastaların yaş ortalaması 23.4 idi.

Anahtar Kelimeler: E.vermicularis, appendektomi

Ali Kurt, İlknur Çalık, Ebru Ömeroğulları Şener, Sevilay Akalp Özmen, İbrahim Gelincik. Appendectomy Materials With E. Vermicularis. Van Med J. 2012; 19(2): 51-54
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale