E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Malignant Liver Mass, Retrospective evaluation of 127 patients. [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 17-21 | DOI: 10.5505/vtd.2018.36349

Malignant Liver Mass, Retrospective evaluation of 127 patients.

Serkan Yalaki1, Mehmet Suat Yalçın1, Avşar Zerman2
1Adana Numune Training and Research Hospital Gastroenterology
2Adana Numune Training and Research Hospital İnternal Medicine

INTRODUCTION: Malignant tumors of liver are examined in two groups as primary (originating from liver tissue) and secondary (metastatic). Metastatic tumors of the liver are 20 times more common than primary liver cancers. We aimed to reveal the histopathologic diagnosis of malignant liver masses and the distribution of the organs from which metastases originated in our clinic.
METHODS: We retrospectively evaluated 127 cases who were admitted to our clinic with liver mass between January 2014 and March 2016 and biopsied and diagnosed as malign tumor in pathology reports.
RESULTS: A single mass was detected in 32.3% of the cases and multiple mass was detected in 67.7% of the cases. Primary liver malignancy was detected in 51 (40.2%) cases and metastasis was detected in 76 (59.8%) cases. Adenocarcinoma was the most common (51.2%) and hepatocellular carcinoma (HCC) was the second most common. Primary focus was detected in 71.8% of metastatic cases. The most common primary cancers as HCC, the most common secondary cancer has been identified as unknown primary tumor.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Metastatic tumors of the liver are detected more often than primary tumors. The most common primary tumor is HCC. The primary unknown cancers are the most common metastatic lesions of the liver. Despite efforts to prevent etiologic causes of cancer and to make the scans more conscious for early detection, liver primary and metastatic cancers continue to be a problem.

Keywords: Liver, metastasis, hepatocellular carcinoma, unknown primary cancer

Malign Karaciğer Kitleleri, 127 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Serkan Yalaki1, Mehmet Suat Yalçın1, Avşar Zerman2
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Karaciğerin malign tümörleri, primer (karaciğer dokusundan köken alan) ve sekonder (metastatik) olmak üzere iki grupta incelenir. Karaciğerin metastatik tümörleri, primer karaciğer kanserlerinden 20 kat kadar daha fazla görülürler. Bizde çalışmamızda kliniğimizce tanı konulmuş malign karaciğer kitlelerinin histopatolojik tanılarının ve metastazların köken aldığı organların dağılımını ortaya çıkarmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gastroenteroloji polikliniğimize Ocak 2014-Mart 2016 tarihleri arasında karaciğerde kitle ile başvuran, biyopsi yapılarak patoloji raporlarında malign tümör tanısı alan 127 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Olguların %32,3’inde tek kitle, %67,7’sinde multiple kitle tespit edilmiştir. 51 (%40,2) olguda primer karaciğer malignitesi, 76 (%59,8) olguda ise metastaz tespit edildi. Histopatolojik olarak en sık 51 (%40,2) olguyla adenokarsinom, ikinci sıklıktaysa 41 (%32,3) olguyla hepatosellüler karsinom (HCC) tespit edildi. Metastatik olguların %71,8’inde primer odak saptanmıştır. Primer kanser olarak en sık HCC, sekonder kanser olarak en sık primeri bilinmeyen tümör saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karaciğerin metastatik tümörleri daha fazla tespit edilmektedir. En sık primer tümör olarak HCC görülmektedir. Metastatik olguların büyük çoğunluğunda primer odak tespit edilebilmekle beraber primeri bilinmeyen tümörler karaciğerin en sık görülen metastatik lezyonlarıdır. Sonuç olarak erken teşhis için taramaların daha bilinçli yapılması ve kanser nedenleri ile mücadele edilmesine rağmen karaciğerin primer ve metastatik kanserleri halen bir problem olarak devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, metastaz, hepatosellür kanser, primeri bilinmeyen kanser

Serkan Yalaki, Mehmet Suat Yalçın, Avşar Zerman. Malignant Liver Mass, Retrospective evaluation of 127 patients.. Van Med J. 2018; 25(1): 17-21

Corresponding Author: Serkan Yalaki, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale