E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bibliometric Analyses of Digitalization Studies in Health after the Pandemic [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 300-305 | DOI: 10.5505/vtd.2023.36158

Bibliometric Analyses of Digitalization Studies in Health after the Pandemic

Sadi Elasan
Van Yuzuncu Yil University

INTRODUCTION: This study aims to analyses the bibliometric analysis of digitalization trends in health after the pandemic. Bibliometric analyses can help us understand global digitalization trends and guide future work. These analyses can provide guidance for researchers and healthcare professionals and can be used to drive faster and more effective change in the digitalization of the healthcare industry.
METHODS: In this bibliometric study, research on digitalization in health carried out globally between the years 2020-2023 was examined. As a result of the searches using the keyword "digitalization in health” and “Covid-19", 1670 studies were found and 400 articles were used by eliminating the unsuitable and non-article studies. The articles in the database were analyzed using information such as titles, author names, publication year, journal name and the number of citations. Web of Science and Scopus databases was used for systematic data collection and all text data of the publications included in the study were evaluated with “VOSviewer software”. These analyses were performed using text mining and data visualization methods (bubble maps and other graphical) to ensure the accuracy and reliability of the study.
RESULTS: In this article, information is given about 400 articles taken from the databases and 1847 citations to these articles. The average number of citations per article was calculated as 5 and the H index as 22. As of 2021, both the number of articles and the number of citations have increased. Most of the articles (55%) are devoted to health and economics. Germany is the country that publishes the highest number of articles (17.3%) on this subject. Most of the articles (58%) were published by publishers such as MDPI, Springer Nature, Elsevier, Sage and Wiley. Most of the articles (47%) are in the SCI-Expanded category.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of our study show that many researchers are active in the field of digitalization in health and that the research in this field is increasing. This bibliometric analysis reveals global trends and key studies in healthcare digitalization and provides important insights into the future directions of research in this area. Since this analysis only aims to identify trends and trends in the literature, it is not intended to evaluate the applicability of this topic.

Keywords: digitalization in health, bibliometric review, bioinformatics

Pandemi Sonrası Sağlıkta Dijitalleşme Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Sadi Elasan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma pandemi sonrası sağlıkta dijitalleşme eğilimlerinin bibliyometrik analizini amaçlamaktadır. Bibliyometrik analizler, dünya genelindeki dijitalleşme trendlerini anlamamıza ve gelecekte yapılacak çalışmalara yön vermemize yardımcı olabilir. Bu analizler, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri için yol gösterici olabilir ve sağlık sektörünün dijitalleşmesinde daha hızlı ve daha etkili bir değişim sağlamak için kullanılabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu bibliyometrik çalışmada, küresel olarak 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilen sağlıkta dijitalleşme araştırmaları incelenmiştir. "sağlıkta dijitalleşme” ve “Covid-19" anahtar kelimesi kullanılarak yapılan aramalar sonucunda 1670 çalışma bulunmuş ve uygun olmayanlar ve makale dışındaki çalışmalar elemeleri yapılarak 400 makale kullanılmıştır. Veri tabanındaki makaleler, başlık, yazar isimleri, yayın yılı, dergi adı ve atıf sayısı gibi bilgiler kullanılarak analiz edilmiştir. Sistematik veri toplama işlemi için Web of Science ve Scopus veritabanları kullanılmış ve çalışmaya dahil edilen yayınların tüm metin verileri “VOSviewer yazılımıyla” değerlendirilmiştir. Bu analizler, çalışmanın doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için metin madenciliği ve veri görselleştirme yöntemleri (bubble maps ve diğer grafiksel) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Bu yazıda, veri tabanlarında alınan 400 makale ve bu makalelere yapılan 1847 atıf hakkında bilgi verilmiştir. Makale başına ortalama atıf sayısı 5 ve H indeksi 22 olarak hesaplanmıştır. 2021'den itibaren hem makale sayısı hem de atıf sayısı artmıştır. Makalelerin çoğu (%55) sağlık ve ekonomi konularına ayrılmıştır. Almanya bu konuda en fazla (%17,3) makale yayınlayan ülkedir. Makalelerin çoğu (%58) MDPI, Springer Nature, Elsevier, Sage, Wiley gibi yayınevlerinde yayınlanmıştır. Makalelerin çoğu (%47) SCI-Expanded kategorisinde yer almaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, sağlıkta dijitalleşme alanında çok sayıda araştırmacının faaliyet gösterdiğini ve bu alanda yapılan araştırmaların giderek arttığını göstermektedir. Bu bibliyometrik analiz, sağlıkta dijitalleşme alanındaki küresel eğilimleri ve önemli çalışmaları ortaya koymakta ve bu alandaki araştırmaların gelecekteki yönleri hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu analiz sadece literatürdeki eğilimleri ve trendleri belirlemeyi amaçladığı için, bu konunun uygulanabilirliklerini değerlendirme amacı taşımamaktadır.

Anahtar Kelimeler: sağlıkta dijitalleşme, bibliyometrik inceleme, biyoinformatik

Sadi Elasan. Bibliometric Analyses of Digitalization Studies in Health after the Pandemic. Van Med J. 2023; 30(3): 300-305

Corresponding Author: Sadi Elasan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale