E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Diaphragmatic Breathing Exercises Reduce Reflux Symptoms in Non-Erosive Reflux Disease [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 545-549 | DOI: 10.5505/vtd.2019.36043

Diaphragmatic Breathing Exercises Reduce Reflux Symptoms in Non-Erosive Reflux Disease

Derya Demirtaş1, Hilmi Erdem Sümbül1, Banu Kara2
1University of Health Sciences, Adana City Research and Education Hospital, Department of Internal Medicine, Turkey
2University of Health Sciences, Adana City Research and Education Hospital, Department of Internal Medicine, Gastroenterology Division, Turkey

INTRODUCTION: There are not adequate studies conducted on the effectiveness of diaphragmatic breathing exercises on pyrosis and regurgitation in non-erosive reflux disease (NERD). Therefore, we aimed to examine the efficacy of diaphragmatic breathing exercise on pyrosis and regurgitation complaint in patients with NERD.
METHODS: A total of 50 patients who were diagnosed with NERD and who did diaphragmatic breathing exercises in addition to proton pump inhibitör (PPI) treatment were included in the study, and 50 patients who received PPI treatment and who did not do any exercises were included as the control group. Scoring was carried out to determine the prevalence of pyrosis and regurgitation in the first and third months of the diaphragmatic breathing exercise program. The PPI use of the patients was evaluated as not using; using one-three days a week, using four-six days a week, and using every day.
RESULTS: No differences were detected in demographic and laboratory parameters between two groups. When the effectiveness of diaphragmatic breathing exercises on pyrosis and regurgitation were compared for the first and third months; it was determined that the frequency of pyrosis was decreased at a significant level in patients doing exercise group (p<0.001). In these patients, the frequency of PPI use decreased when compared to the control group (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In NERD patients, there is long-term or on-demand PPI use for the symptoms. In this study, it was shown that diaphragmatic breathing exercises decrease the frequency of PPI use by reducing the symptoms of pyrosis and regurgitation in patients who have a NERD.

Keywords: Non-erosive reflux disease, gastroesophageal disease, diaphragmatic berating exercise

Non-Eroziv Reflü Hastalığında Diyafragmatik Nefes Egzersizleri Reflü Semptomlarını Azaltır

Derya Demirtaş1, Hilmi Erdem Sümbül1, Banu Kara2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Non-eroziv reflü hastalığında (NERD), diyafragmatik solunum egzersizinin pirozis ve regürjitasyon üzerine etkinliğine yönelik yapılan yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle NERD hastalarında diyafragmatik solunum egzersizinin pirozis ve regürjitasyon üzerine etkinliğinin araştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya NERD tanısı konulan ve proton pompa inhibitörü (PPI) tedavisine ek olarak diyafragmatik nefes egzersizleri yaptırılan 50 hasta ile sadece PPI tedavisi alan, egzersiz yapmayan 50 kontrol hastası alındı. Diyafragmatik nefes egzersizi programının birinci ve üçüncü ayında pirozis ve regürjitasyonun sıklığını belirlemek için skorlama yapıldı. Hastaların PPI kullanımı hiç kullanmama, haftada bir-üç gün, haftada dört-altı gün ve her gün olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İki grup arasında demografik ve laboratuvar parametreler açısından fark bulunmadı. Diyafragmatik nefes egzersizlerinin birinci ve üçüncü ayda pirozis ve regürjitasyon üzerindeki etkinliği karşılaştırıldığında; egzersiz yapan hastalarda pirozis sıklığında kontrol grubuna göre anlamlı azalma görüldü (p<0.001). Bu hastalarda PPI kullanım sıklığının kontrol grubuna göre azaldığı izlendi (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: NERD hastalarında semptoma yönelik olarak uzun süre veya on demand PPI kullanımı olmaktadır. Çalışmamızda NERD tanısı olan hastalarda diyafragmatik nefes egzersizlerinin pirozis ve regürjitasyon şikayetlerini azaltarak PPI kullanım sıklığını azalttığını gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Non eroziv reflü hastalığı, gastroözofageal hastalık, diyafragmatik nefes egzersizi

Derya Demirtaş, Hilmi Erdem Sümbül, Banu Kara. Diaphragmatic Breathing Exercises Reduce Reflux Symptoms in Non-Erosive Reflux Disease. Van Med J. 2019; 26(4): 545-549

Corresponding Author: Derya Demirtaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale