E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
In Vitro Investigation of the Effect of Different Irrigation Systems Connection Strenght of the Canal Filling Material to the Root Canal [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 252-258 | DOI: 10.5505/vtd.2016.36002

In Vitro Investigation of the Effect of Different Irrigation Systems Connection Strenght of the Canal Filling Material to the Root Canal

Esin Özlek1, Mert Gökay Eroğlu1

Objective: Aim of our study is to investigate whether using different irrigation systems (EndoVac (Discus Dental, Culver City, CA, ABD), EndoActivator (Dentsply, Tulsa, OK) and Endo-Eze (Ultradent Product, South Jordan, UT, USA) irrigation tip) induces connection strength or not. Material and Method: 45 properly chosen extracted and standard teeth were used in our study. Instrumentation performed using Protaper Next (Ni-Ti) files (Dentsply Maillefer, Balaigues, Switzerland) in crown-down technique. Irrigation of teeth is performed using Endo- Eze irrigation tips with 1 ml NaOCl with 5.25% of concentration during instrumentation and separated into 3 groups in final irrigation unlike the first stage. Irrigation performed of NaOCl with 5.25% and of EDTA with 17% concentration using EndoVac, EndoActivator and Endo-Eze respectively. Subsequently, obturation is performed properly to single-cone technique using AH-Plus Jet canal sealer and Protaper Next gutta-percha. Samples, consisting of 1 mm wide horizontal sections are connected to Shimadzu Universal Testing Machine (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). Push-out force is applied till the observation of fail in canal filling to dentine connection and these values are saved in Newton unit. As push-out connection strength values obtained in the study showed normal distribution, One way ANOVA and Tukey’s Post Hoc tests are used to determine the difference between groups (p=0.05). Results: According to statistical results, it is determined that samples in the group using EndoVac irrigation system showed higher connection strength. Conclusion: EndoVac irrigation system is presented significantly superior to other systems in connection strength of the canal root filling material to the root canal.

Keywords: EndoVac, EndoActivator, EndoEze

Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin Kök Kanalına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

Esin Özlek1, Mert Gökay Eroğlu1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Van

Amaç: Çalışmamızın amacı dişlerin şekillendirilmesi ve genişletmesi sırasında farklı yıkama sistemlerinin (EndoVac (Discus Dental, Culver City, CA, ABD), EndoActivator (Dentsply, Tulsa, OK) ve Endo-Eze (Ultradent Product, South Jordan, UT, USA) yıkama ucunun) kullanılmasının, kanal patının bağlanma dayanımını artırıp artırmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda standartlara uygun olarak seçilmiş 45 diş kullanılmıştır. Kanallar ProTaper Next nikel titanyum (Ni-Ti) kanal aletleri (Dentsply Maillefer, Balaigues, İsviçre) kullanılarak crown-down tekniği ile şekillendirilmiştir. Dişlerin irrigasyonu şekillendirme ve genişletme sırasında 1 ml %5.25 NaOCI kullanılarak EndoEze yıkama ucuyla yapılmış olup son irrigasyon işleminde gruplara ayrılmıştır. Gruplarda sırayla EndoVac, EndoActıvator ve EndoEze yıkama ucu kullanılarak %5.25 NaOCI ve %17'lik EDTA ile irrigasyon yapılmıştır. Daha sonra kanallar AH Plus jet kanal patı ve Protaper Next güta-perka kullanılarak tek kon tekniğine uygun olarak doldurulmuştur. 1 mm horizontal kesitler elde edilen örnekler, Shimadzu Universal Test Cihazına (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) bağlanmıştır. Push-out kuvveti, kanal dolgusunun dentine bağlantısında başarısızlık oluşana kadar uygulanmış ve elde edilen değerler Newton olarak kaydedilmiştir. Çalışmada elde edilen push-out bağlanma dayanım değerleri normal dağılım gösterdiği için aralarındaki farklılığın tespiti için tek yönlü varyans analizi ANOVA testi, gruplar arası farkın tespiti için Tukey's Post Hoc testi (p=0.05) kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan istatiksel analiz sonucu EndoVac cihazının kullanıldığı grubun daha yüksek bağlanma dayanımı gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç: EndoVac yıkama sistemi kök kanal dolgu materyalinin dentin bağlantısı açısından diğer sistemlere göre üstün bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: EndoVac, EndoActivator, EndoEze

Esin Özlek, Mert Gökay Eroğlu. In Vitro Investigation of the Effect of Different Irrigation Systems Connection Strenght of the Canal Filling Material to the Root Canal. Van Med J. 2016; 23(3): 252-258
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale