E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Relationship of Obesity and Concomitant Diseases in the Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 246-251

The Relationship of Obesity and Concomitant Diseases in the Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Sema Saraç1, Gülgün Çetintaş Afşar2, Özlem Oruç2, Gökhan Kırbaş2, Ali Metin Görgüner2
1S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Maltepe, İstanbul
2S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Maltepe, İstanbul

Aim: We aimed to assess the rates of concomitant diseases and their relationship with obesity in the patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Methods: Nine hundred two patients who have been diagnosed as OSAS have been observed by polysomnographics and evaluated retrospectively. Body mass index (BMI), Apnea-hypopnea index (AHI), concommittan diseases have been noted. AHI values have been defined as follows: AHI<5 habituel snoring, 5?AHI<15:mild, 15?AHI?30: moderate, 30>AHI: Severe BMI values patients have been grouped under 5 categories: 18?BMI<25: Normal, 25?BMI<30: Over weight, 30?BMI<35 obese, 35?BMI<40: very high obesity, BMI?40 morbid obesity. Results: Out of 903 patients which have been examined retrospectively 97 was not OSAS, 806 was diagnoed as OSAS. Of 405 (52.7%) OSAS patients were obeses, 88 (10.9%) were morbid obese. Hypertension (HT) has been detected in 362 patients. Three hundred forty three of these patiens were OSAS, 9 was not OSAS. Out of 177 patients were diagnosed as diabetes mellitus (DM), 171 of them were also diagnosed as OSAS. Rates of both DM and HT in OSAS group was considerably high. Conclusion: Hypertension is the most common concomitant disease with OSAS. It is affected by both obesity and AHI severity. In addition, DM is directly related to obesity.

Keywords: OSAS, Concomitant diseases, Obesity

Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ek Hastalıklar ile Obezite İlişkisi

Sema Saraç1, Gülgün Çetintaş Afşar2, Özlem Oruç2, Gökhan Kırbaş2, Ali Metin Görgüner2
1S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Maltepe, İstanbul

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) tanısı konulmuş olgularda, ek hastalıkların sıklığı ve obezite ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metod: Uyku laboratuvarımızda OUAS ön tanısı ile polisomnografi yapılmış, 903 hasta retrospektif olarak incelendi. Boy, ağırlık, vücut kitle indeksi (VKİ), apne hipopne indeksleri (AHİ) ve eşlik eden ek hastalıkları kayıt edildi. AHİ değerleri; AHİ<5 basit horlama, 5?AHİ?15 hafif, 15 30 ise ağır olarak tanımlandı. Olgular obezite açısından beş gruba ayrıldı; 18?VKİ<25 normal, 25?VKİ<30 fazla kilolu, 30?VKİ<35 obez, 35?VKİ<40 aşırı obezite, VKİ?40 olanlar morbid obez şeklinde sınıflandırıldı. Bulgular: Retrospektif olarak incelenen 903 hastanın, 806’sı OUAS tanısı aldı OUAS olmayan 97 hastanın 23’ü normal (%23.7), 37’si fazla kilolu (%38.1) grupta yer aldı. OUAS tanısı alan hastaların 513’ünde (%63.6) VKİ 30’un üzerindeydi ve 425'inde obezite (%52.7), 88'inde ise morbid obezite (%10.9) görüldü. Çalışmaya alınan 903 hastanın 362’sinde hipertansiyon (HT) saptandı. HT olan hastaların 343’ü OUAS olan grupta iken, 19’u OUAS olmayan grupta idi. Diabetes Mellitus (DM) tanısı alan 177 hastanın 171’i OUAS tanısı almıştı. DM ve HT birlikte görülmesi OUAS grubunda belirgin şekilde fazlaydı. Sonuç: Hipertansiyonun OUAS’a en sık eşlik eden hastalık olduğu; hem obeziteden hem de AHİ şiddetinden etkilendiği, DM’nin ise obezite ile doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: OUAS, Ek hastalık, Obezite

Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Gökhan Kırbaş, Ali Metin Görgüner. The Relationship of Obesity and Concomitant Diseases in the Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Van Med J. 2015; 22(4): 246-251
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale