E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of the followed up patients with childhood tuberculosis [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 506-513 | DOI: 10.5505/vtd.2020.35683

Evaluation of the followed up patients with childhood tuberculosis

Emrah Başak1, Muhammet Asena2, İlhan Tan3
1Department Of Pediatrics, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu State Hospital, Diyarbakir, Turkey
2Department Of Pediatrics, Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
3Department Of Pediatrics, Special Siirt Hayat Hospital, Siirt, Turkey

INTRODUCTION: Tuberculosis is still a major reason for mortality and morbidity. This study aims to evaluate followed up patients with childhood tuberculosis.
METHODS: 109 applied patients were taken into this study. Personal and familial demographics, laboratory, clinical and radiological examinations and the treatments of the patients were recorded.
RESULTS: 50.5% of the patients were male, 50% of the patient were from rural area and 69.7% of the patients had low income. The smoking rate at the house was 58.3%. There was intrafamiliar contact at 23.9% of the patients and extrafamiliar contact at 2.8%. The most frequent complaints of the patients were cough and fever. The most involvement area of the tuberculosis was lungs. PPD was positive at 60.5% of the patients, whereas BCG score was positive at 44% of the patients. The most seen direct graphy and tomography findings were hillar and mediastinal lymphadenopathy. 12.9% of the patients demonstrate Acid resistant bacilli (ARB) positivity with minimal method and reproduction detected at 17% of cultures. Positive results were obtained from 33,3% of the 36 patients, which Polymerase Chain Reaction was performed. In 12 case, diagnosis was made by biopsy. The adaptation of the patients to the treatment was 90% and full recovery ratio was 81.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tuberculosis is a serious public health subject within crowded and low education and socioeconomic level families. Intrafamilial and extrafamilial contacts are risk factor for children. Diagnosis ratio with culture, which is a golden standard for diagnosis, is low and because of this reason, alternative diagnosis methods are needed.

Keywords: Tuberculosis, acidoresistant bacilli, tuberculin Skin test, lung graphy

Çocukluk çağı tüberkülozu nedeniyle takip edilen hastaların değerlendirilmesi

Emrah Başak1, Muhammet Asena2, İlhan Tan3
1Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Diyarbakır, Türkiye
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Diyarbakır, Türkiye
3Özel Siirt Hayat Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Siirt, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüberküloz halen ciddi mortalite ve morbidite sebebidir. Bu çalışmada, çocukluk çağı tüberkülozu nedeniyle takip edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 109 hasta alındı. Hastaların kişisel ve ailesel demografik özellikleri, klinik, laboratuvar ve radyolojik incelemeler ile tedavileri kayıt edildi.
BULGULAR: Hastaların %50,5’i erkek, %50’si kırsaldan geliyor ve %69,7’sinin geliri düşüktü. %58,3’ünün evinde sigara içiliyor, %23,9’unda aile içi ve %2,8’inde aile dışı temas saptandı. Hastaların en sık şikâyetleri öksürük ve ateş idi. En çok tüberküloz tutulum yeri %78,9 ile akciğerlerdi. Hastaların %60,5’inde PPD ve %44’ünde BCG skarı pozitifti. En sık görülen direkt grafi ve tomografi bulguları hiller ve mediastinal lenfadenopati idi. Hastaların sadece %12,9’unda en az bir yöntemle aside dirençli basil (ARB) pozitifliği ve %17’sinde kültürde üreme saptandı. Polymerase chain reaction (PCR) çalışılan 36 hastanın %33,3’ünde pozitif sonuç elde edildi. 12 hastada ise biyopsi ile tanı konulmuştu. Hastaların tedaviye uyumu %90 ve tam iyileşme %81,6 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüberküloz eğitim ve sosyoekonomik düzeyi düşük, kalabalık ailelerde ciddi bir halk sağlığı problemidir. Aile içi ve dışı temas çocuklar için risk faktörüdür. Tanıda altın standart olan kültürde üretme yoluyla teşhis oranı düşüktür, bu yüzden alternatif tanı yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, asidorezistan basil, tüberkülin deri testi, akciğer grafisi

Emrah Başak, Muhammet Asena, İlhan Tan. Evaluation of the followed up patients with childhood tuberculosis. Van Med J. 2020; 27(4): 506-513

Corresponding Author: Muhammet Asena, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale