E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Clinical Appearance and Histopathological Analysis of Tongue Lesions. [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 203-208 | DOI: 10.5505/vtd.2020.34976

Clinical Appearance and Histopathological Analysis of Tongue Lesions.

SEDAT AYDIN1, Hacer Baran2, Seva Öztürk2
1Istanbul University Medical Faculty, Oran and Maxillofacial Surgery Department, Istanbul
2Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Ear Nose and Throat Department, İstanbul

INTRODUCTION: In our study, demographic, clinical and histopathological results of patients with tonguelesions were analyzed retrospectively and compared with the currentliterature.
METHODS: This study was conducted in Otorhinolaryngology clinic between January2013 and December2018. Histopathological findings of these lesions were recorded based on the biopsy of the patients with lesion in the tongue.
The recorded data were evaluated according to age,gender,frequency of benign and malignantpathologies, localization of tongue lesions, morphological appearance and histopathology.

RESULTS: A total of261patients(mean age52.45years)who presented to our clinic with the complaint of lesion were included in the study. Of these patients, 139were female(53.25%) and 122were male(46.75%). Of the benign lesions, 118were female(84.89%) and 102(83.60%) were male. The age group with most common benign pathologies is40.6% in the 40-59 age range. malignant lesions, it was found to be34.5% in the age range of60-79. According to the histopathology of benign lesions; 20.8%had acanthosis/parakeratosis, 20.5%fibroepithelial polyp and 20%papilloma. The frequency distribution in malignant lesions is;most commonly SCC was present in80.5%of thecases, followed by diffuse large B-cell lymphoma with a rate of7.3%. The distribution of these lesions according to their localizations; lateral border with34.8% and dorsum with34%
DISCUSSION AND CONCLUSION: In daily practice, The examination of patients presenting with a long-term lesion, the appearance of the lesion, and the histopathological analysis help to categorize the type of lesion. According to our results, most of the tongue lesions are benign lesions but it should be kept in mind that a lesion with vegetative, leukoplakia and ulcerative appearance in the tongue may be a preliminary finding of malignant pathology,

Keywords: Tongue lesions, clinical presentation, histopathology, leukoplakia, squamous cell carcinoma, retrospective.

Dil Lezyonlarının Klinik Görünüm ve Histopatolojik Analizi.

SEDAT AYDIN1, Hacer Baran2, Seva Öztürk2
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda dil lezyonu ile gelen hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özellikleri retrospektif analiz edilip güncel literatürle karşılaştırıldı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Ocak2013-Aralık2018 tarihleri arasında KBB kliniğimizde yapılmıştır. Dilinde lezyonu olan olguların klinik görünümleriyle birlikte biyopsiye dayalı olarak bu lezyonların histopatolojik bulguları kayıt edildi.Kaydedilen veriler yaş,cinsiyet,benign ve malign patolojilerin sıklığı,dildeki lezyonların lokalizasyonu,morfolojik görünümleri ve histopatolojilerine göre retrospektif analizleri yapılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dil lezyonu olan 261 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 139’u kadın(%53,25) ve 122’si erkek(%46.75) olup biyopsi sonuçlarına göre 220’si(%84.29) benign, 41’i(%15.70) malign lezyon olarak saptanmıştır. Benign lezyonların 118’i kadın(%84,89) ve 102’si erkek(%83.60) olurken Malign lezyonlarda ise 21’i kadın(%15,10) ve 20’si erkek(%16.39)idi. Hastaların yaş ortalaması 52,45 olarak bulunmuştur. Benign patolojilerin en sık görüldüğü yaş grubu40-59 yaş aralığında%40.6 oranında olup malign lezyonlar açısından da60-79 yaş aralığında%34.5 olarak tespit edilmiştir. Benign lezyonların histopatolojilerine göre sıklık sırası; %20.9ile akantoz/parakeratoz, %20.5ile fibroepitelyal polip ve %20ile papillom olduğu izlendi. Malign lezyonlardaki sıklık dağılımı ise; en sık %80.5ile skuamöz hücreli karsinom olurken bunu %7.3ile diffüz büyük B hücreli lenfoma izlemiştir. Bu lezyonların lokalizasyonlarına göre dağılımları ise; %34,8ile dil lateral kenarı ve %34ile dilin dorsal yüzeyi olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinik pratikte uzun süreli dilinde lezyon ile gelen hastaların klinik muayenesi, lezyonun görünümü ve histopatolojik analizi, lezyonun tipini kategorize etmeye yardımcı olur. Çalışma sonuçlarımıza göre dil lezyonlarının çoğu benign lezyonlar olup ancak dildeki vejetan, lökoplazik ve ülseratif görünümde olan bir lezyonun malign patolojinin ön bulgusu olabileceği akılda tutulmalıdır. Çünkü ağız boşluğu kanserlerinin dudaktan sonra en sık görüldüğü bölge dil olup hızlı metastaz yapması açısından erken tanı ve tedavisinin hastanın prognozuna önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dil lezyonu, klinik görünüm, histopatoloji, lökoplaki, skuamöz hücreli karsinom, retrospektif

SEDAT AYDIN, Hacer Baran, Seva Öztürk. Clinical Appearance and Histopathological Analysis of Tongue Lesions.. Van Med J. 2020; 27(2): 203-208

Corresponding Author: SEDAT AYDIN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale