E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Aspirin Resistance in Patients with Coronary Artery Disease in Van Region [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 240-245

Aspirin Resistance in Patients with Coronary Artery Disease in Van Region

Müntecep Aşker1, Aytaç Akyol1, Serkan Akdağ1, Naci Babat1, Sıddık Keskin2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van

Objective: It was aimed to investigate the frequency of aspirin resistance and the related clinical and biochemical factors in patients with atherosclerotic heart disease who live in our region. Method: A total of 89 patients (57 male, 32 female) who had been diagnosed with coronary artery disease with angiography, who have been using at least 100 mg daily aspirin for at least one month were included in the study. Results: Aspirin resistance was detected in 18 patients (20.2%). Aspirin resistance was significantly higher among diabetic patients and smokers (p=0.009 and p=0.018, respectively). Although aspirin resistance was more frequent among women, it was not statistically significant (of the resistant patients, 14.0% were male and 31.3% were female, p=0.052). Laboratory parameters were not statistically significant among the patients who were resistant and sensitive to aspirin. Conclusion: Aspirin is the mainstay of antiplatelet therapy in cardiovascular diseases. Studies have indicated that response to aspirin varies. The risk for occurence or recurrence of thromboembolic events is quite high among aspirin-resistant patients. Therefore measurement of aspirin effectiveness is of quite importance for prevention of cardiovascular diseases in patients who have coronary artery disease and who use aspirin regularly. Therefore we consider that PFA-100 system may be a reliable test for investigating the effectiveness of aspirin in patients with coronary artery disease.

Keywords: Aspirin, Drug resistance, Coronary artery disease

Van ve Yöresinde Yaşayan Koroner Arter Hastalarında Aspirin Direnci

Müntecep Aşker1, Aytaç Akyol1, Serkan Akdağ1, Naci Babat1, Sıddık Keskin2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Van

Amaç: Bölgemizde yaşayan, aterosklerotik kalp hastalığı olan hastalarda aspirin direnci sıklığını ve buna neden olabilecek klinik ve biyokimyasal faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya anjiyografik olarak koroner arter hastalığı tanısı konmuş, en az bir aydır ve en az 100 mg/gün aspirin kullanan 89 (57 erkek, 32 kadın) hasta dahil edildi. Hastalardan alınan kan örneklerinden PFA-100 sistemi kullanılarak aspirin direnci araştırıldı. Bulgular: Onsekiz hastada aspirin direnci saptandı (%20.2). Aspirin direnci diyabetik ve sigara içen hastalarda belirgin olarak yüksekti (sırasıyla p=0.009 ve p=0.018). Aspirine direnç, kadınlarda oransal olarak yüksek olmasına karşın istatistiksel açıdan anlamlı çıkmamıştır (dirençli hastaların %44.4’ü erkek; %55.6’sı kadın p=0.052). Laboratuar parametreleri, aspirine dirençli ve hassas hastalar arasında istatistiksel açıdan farklı değildi. Sonuç: Aspirin, kardiyovasküler hastalıklarda antitrombosit tedavinin temelini oluşturur. Çalışmalar, hastalar arasında aspirine yanıtın değişken olduğunu göstermiştir. Aspirine dirençli hastalarda tromboembolik vasküler olayların oluşması veya tekrarlaması riski oldukça yüksektir. Bu nedenle koroner arter hastalığı olan ve düzenli aspirin kullanan hastalarda aspirin etkinliğinin ölçülmesi kardiyovasküler olayların önlenmesi açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu amaçla PFA-100 sisteminin koroner arter hastalarında aspirin etkinliğinin araştırılması için güvenli bir test olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aspirin, İlaç direnci, Koroner arter hastalığı

Müntecep Aşker, Aytaç Akyol, Serkan Akdağ, Naci Babat, Sıddık Keskin. Aspirin Resistance in Patients with Coronary Artery Disease in Van Region. Van Med J. 2015; 22(4): 240-245
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale