E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Effect of Trace Elements in the Development of Ascending Aorta Aneurysm [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 66-71 | DOI: 10.5505/vtd.2023.30676

The Effect of Trace Elements in the Development of Ascending Aorta Aneurysm

Sinan Gocer1, Ekin Ilkeli2, Ali Kemal Gur3, Hasan Sunar4
1Cardiovascular Surgery, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey
2Cardiovascular Surgery, Düzce State Hospital, Düzce, Turkey
3Cardiovascular Surgery, Echomar Hospital, Eregli, Turkey
4Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Ascending aorta aneurysm is a serious condition with an undetermined pathophysiology. Trace elements are essential for the effective performance of the body's multiple systems, including the immune system, and relevant information to inflammation and infections. Since inflammation may contribute to the etiology of ascending aortic aneurysm, we investigated whether trace element alterations associated with inflammation occur in blood and tissue samples over the course of the condition.
METHODS: We compared 32 individuals who underwent coronary artery bypass grafting and 23 patients who underwent surgery for an ascending aortic aneurysm. During surgery, samples of the ascending aorta's anterior portion were removed from the aortic wall. The tissue's iron (Fe), copper (Cu), and zinc (Zn) levels were measured.
RESULTS: There were no statisticaly significant differences between the groups in the Zn averages of the cases divided by groups(p>0.05). Individual Cu mean values of the study group were statistically significantly lower than those of the control group (p <0.001). The mean Fe levels of the participants in the study group were identified to be statistically substantially higher than those of the control group (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we aimed to find out more about the relationship between changes in the levels of trace elements in the tissue of the ascending aorta and aneurysm development. We believe that changes in trace element levels may involve a role in the progression of aortic aneurysms.

Keywords: Ascending Aorta Aneurysm, Inflammation, Trace elements, Zinc, Copper, Iron

Asendan Aort Anevrizma Gelişiminde Eser Elementlerin Etkisi

Sinan Gocer1, Ekin Ilkeli2, Ali Kemal Gur3, Hasan Sunar4
1Kalp Damar Cerrahisi, Bahçeşehir Üniveristesi, İstanbul,Türkiye
2Kalp Damar Cerrahisi, Düzce Devlet Hastanesi, Düzce, Türkiye
3Kalp Damar Cerrahisi, Echomar Hastanesi, Ereğli, Türkiye
4Kalp Damar Cerrahisi, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Asendan arot anevrisması patofizyolojisi tam tanımlanmamış bir durumdur. Eser elementler, immün sistemle bağlantılı enfeksiyon ve inflamasyon dahil vucududumuzda birçok sistemin etkili çalışması için gereklidir. Asendan aorta anevrizmasının etiyolojinde inflamasyon önemli olduğundan; aort dokusunda eser element düzeylerini karşılaştırırak değişiklik olup olmadığını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada asendan aort anevrizması ameliyatı olan 23 hasta ile koroner by-pass ameliyatı olan 32 hastayı prospektif olarak çalışmaya dahil ettik. Doku örnekleri cerrahi operasyon sırasında asendan aortanın ön duvarından alındı. Dokularda demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn) seviyeleri ölçülerek iki grup arasında fark olup olmadığı araştırıldı
BULGULAR: Çalışma grubu çinko (Zn) düzeyi ortalaması kontrol grubuna göre yüksekti. Ancak gruplara göre olguların Zn ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. (p>0.05). Çalışma grubundaki olguların bakır (Cu) ortalamaları, kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı düşüktür (p<0.001). Çalışma grubundaki olguların demir (Fe) ortalamaları, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, çıkan aort dokusundaki eser element seviyelerindeki değişiklikler ile anevrizma gelişimi arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçladık. Eser element seviyelerindeki değişikliklerin aort anevrizmalarının ilerlemesinde rol oynayabileceğine inanıyoruz

Anahtar Kelimeler: Asendan aort anevrizması, inflamasyon, eser elementler, çinko, bakır, demir

Sinan Gocer, Ekin Ilkeli, Ali Kemal Gur, Hasan Sunar. The Effect of Trace Elements in the Development of Ascending Aorta Aneurysm. Van Med J. 2023; 30(1): 66-71

Corresponding Author: Ekin Ilkeli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale