E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Current Molecular Genetic Developments in Forensic DNA Analysis [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 217-222 | DOI: 10.5505/vtd.2023.30633

Current Molecular Genetic Developments in Forensic DNA Analysis

Esra Tekcan, Şengül Tural
Ondokuz Mayıs Uni̇versi̇ty Faculty Of Medi̇ci̇ne Department Of Medi̇cal Bi̇ology, Samsun, Turkey

DNA analysis obtained from forensic biological evidence provides strong evidence in identifying the perpetrator associated with the incident. The interindividual difference in the number of STR regions and the low mutation rate in these regions have made STRs preferred as genetic markers for donor identification. However, if amount of DNA in the forensic biological material is too low or the DNA is corrupted to such an extent that it doesn't allow analysis, short tandem repeat regions, which are frequently used in forensic genetic methods, cannot be determined. In the case of doubt, when there is no match to the STR profile, any information that can assist in identifying the sample's donor would be invaluable. Therefore, in the forensic genetics, in the diagnosis of identity of biological samples that are difficult to analyze, determining the additional information about the physical appearence of the donor such as age, hair and eyes colours with forensic DNA phenotyping, also such as body fluid and tissue type determination with mRNA and miRNA analyses, new current molecular methods have started to develop in the genetic and epigenetic field. In this review, for analysis of STRs and other markers we review recent advances in this field to maximize the analysis potential in identifying the phenotype of interest, largely through the application of MSP, developments in the interpretation of mixture DNA profiles containing genetic material of more than one person, RNA profiling for body fluid identification, and inclusion of epigenetic methods such as examination of methylation profiles.

Keywords: Forensic Biology, DNA analysis, Molecular genetics

Adli DNA Analizlerinde Güncel Moleküler Genetik Gelişmeler

Esra Tekcan, Şengül Tural
Ondokuz Mayıs Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Tıbbi̇ Bi̇yoloji̇ Ad, Samsun, Türkiye

Adli biyolojik delillerden elde edilen DNA analizi olayla ilişkili failin belirlenmesinde güçlü kanıtlar sağlamaktadır. Kısa ardışık tekrar bölgelerindeki (STR) tekrar sayısının kişiler arası farklılık göstermesi ve bu bölgedelerdeki mutasyon oranının az olması donörün kimliklendirilmesinde STR’leri genetik markır olarak tercih edilir hale getirmiştir. Fakat adli biyolojik materyaldeki DNA miktarının çok düşük olması ya da DNA’nın analize izin vermeyecek derecede bozulması, adli genetik yöntemlerde sıklıkla kullanılan kısa ardışık tekrar bölgelerinin belirlenememesine neden olabilir. Şüpheli bir durumda, STR profili ile bir eşleşme olmadığında, numunenin donörünün belirlenmesine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi çok değerli olacaktır. Bu nedenle adli genetikte, analizi güç olan biyolojik örneklerin ait olduğu kimliğin teşhis edilmesinde, adli DNA fenotipleme ile donörün yaşı, saç ve göz rengi gibi fiziksel görünümü hakkında ek bilgilerin çıkarılmasında, ayrıca vücut sıvısı ve doku tipi tayini için mRNA ve miRNA analizlerini içeren, genetik ve epigenetik alanda yeni güncel moleküler metodlar gelişmeye başlamıştır. Bu derlemede, STR’lerin ve diğer markırların analizine büyük ölçüde masif paralel dizilemenin (massivelly parallel sequencing, MPS) uygulanması, birden fazla kişiye ait genetik materyal içeren karışım DNA profillerinin yorumlanmasındaki gelişmeler, vücut sıvılarının tanımlanması için RNA profillerinin belirlenmesi ve metilasyon profillerinin incelenmesi gibi epigenetik yöntemlerin de dahil edilmesiyle ilgili fenotipin belirlenmesinde, analiz potansiyelinin en üst seviyeye çıkarılması için bu alandaki son gelişmeler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli biyoloji, DNA analizi, Moleküler genetik

Esra Tekcan, Şengül Tural. Current Molecular Genetic Developments in Forensic DNA Analysis. Van Med J. 2023; 30(2): 217-222

Corresponding Author: Esra Tekcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale