E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Doppler US findings in unilateral renal hypoplasia [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 441-444 | DOI: 10.5505/vtd.2019.30164

Doppler US findings in unilateral renal hypoplasia

Azad Hekimoglu, Onur Ergun, Işık Conkbayır
Department of Radiology, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Renal hypoplasia, is defined as kidney size under 2 standard deviations for age, although kidney is structurally normal. We aimed to evaluate the Doppler ultrasonography (US) findings of incidentally detected unilateral hypoplasic kidneys and the differences from contralateral kidneys in this study.
METHODS: Twenty-three patients with unilateral renal hypoplasia, which incidentally detected while abdominal US examinations for any reason, were included in the study. For the hypoplastic and normal contralateral kidneys, the peak systolic velocity (PSV) of the main renal artery and the resistivity index (RI) and pulsatility index (PI) for the intrarenal arteries were measured with Doppler US.
RESULTS: In the study, bilateral renal measurements obtained from 23 patients were used. PSV value of the main renal artery in hypoplasic kidneys was lower than that of normal kidneys and it was statistically significant (p<0,05). There was no statistically significant difference between RI and PI measurements between hypoplasic and normal kidneys (p>0,05).
The relation between renal long axis and renal parenchymal thickness with the PSV value of main renal artery was found to be statistically significant.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the PSV values measured in the main renal arteries were lower in hypoplasic kidneys than in the normal side, there was no significant difference between normal and hypoplasic kidneys in terms of RI and PI values. We think that these results can be used to distinguish congenital unilateral hypoplasic kidneys from atrophic kidneys.

Keywords: unilateral renal hypoplasia, Doppler US, renal artery peak systolic velocity, resistivity index, pulsatility index

Unilateral renal hipoplazide Doppler US bulguları

Azad Hekimoglu, Onur Ergun, Işık Conkbayır
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Renal hipoplazi, böbreğin yapısal olarak normal olmasına rağmen, böbrek boyutunun, yaşa göre 2 standart deviasyon altında olması olarak tanım¬lanır. Biz bu çalışmamızda insidental olarak saptanmış unilateral hipoplazik böbreklerin Doppler ultrasonografi (US) bulgularını ve kontralateral böbrekle arasındaki farkları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Herhangi bir sebeple yapılan abdominal US tetkiklerinde insidental olarak unilateral renal hipoplazi saptanan 23 hasta onam alınarak çalışmaya dahil edildi. Hipoplazik ve normal olan karşı böbrek için Doppler US ile ana renal arter pik sistolik hızı (PSH) ve intrarenal arterlerde rezistivite indeksi (RI) ve pulsatilite indeksi (PI) ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmada 23 hastadan elde edilen bilateral böbrek ölçüm değerleri kullanıldı. Hipoplazik böbreklerde ana renal arter PSH değeri normal böbreklere göre daha düşük olup istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Hipoplazik ve normal böbrekler arasında RI ve PI ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). Ayrıca ana renal arter PSH değerinin böbrek uzun aksı ve renal parankim kalınlığı ile arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnsidental hipoplazik böbreklerde ana renal arterlerde ölçülen PSH değerleri normal olan tarafa oranla daha düşük olarak saptanmasına rağmen RI ve PI değerlerinde normal olan tarafla anlamlı farklılık saptanmadı. Bu sonuçların konjenital unilateral hipoplazik böbreklerin atrofik böbreklerden ayrımında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: unilateral renal hipoplazi, Doppler US, renal arter pik sistolik hız, rezistivite indeksi, pulsatilite indeksi

Azad Hekimoglu, Onur Ergun, Işık Conkbayır. Doppler US findings in unilateral renal hypoplasia. Van Med J. 2019; 26(4): 441-444

Corresponding Author: Azad Hekimoglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale