E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Factors That Affect the Success of the First 200 Percutaneous Nephrolithotomy Cases [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 69-76 | DOI: 10.5505/vtd.2016.27708

The Factors That Affect the Success of the First 200 Percutaneous Nephrolithotomy Cases

M. Serdar Buğday1, Eyüp Veli Küçük2
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul

Objective: The Objective of the study is to analyze the first 200 percutaneous nephrolithotomy (PNL) cases in our clinic in two periods and to present the factors which affect the success of PNL. Material and Method: The first 200 PNL operations in our clinic between August 2010 and July 2012 were divided in two groups of 100 for each. The data of two groups were compared statistically. The preoperative and demographic data of all cases were taken into consideration. Additionally the cases were compared in terms of stone localization, operation duration, scope duration, nephrostomy duration, preoperative hemoglobin and hematocrit rates, postoperative hemoglobin and hematocrit rates, access being singular our multiple, complication rates, transfusion rates and the rate of being stone-free. Patients in all groups were taken into evaluation considering the presence of a residual stone and were examined with multivariate analysis. In variety analysis the risk factors that affect the residual stones, such as area, age and access count were evaluated with Logistic Regression Analysis. Results: As the data of the first and second period were compared operation duration, scope duration and nephrostomy duration, and postoperative hematocrit and hemoglobin values were significantly different. Stone localization displays advanced significance compared to residual stone. In cases without residual stone middle, lower pelvis rate is high and in the cases with residual stone Staghorn and multiple calyx localization rate are significantly high. Conclusion: PNL success in stones with Staghorn and multiple calyx localization is lower compared to stones with other size and localization in terms of residual stone.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, kidney stones, complications

İlk 200 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunda Başarıyı Etkileyen Faktörler

M. Serdar Buğday1, Eyüp Veli Küçük2
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul

Amaç: Kliniğimizde yapılan ilk 200 perkütan nefrolitotomi vakasını iki dönem halinde incelemek ve ameliyat başarısına etki eden faktörleri ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Ağustos 2010 ile Temmuz 2012 yılları arasında kliniğimizde uygulanan 200 perkütan nefrolitotomi operasyonu ilk 100 ve ikinci 100 olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Tüm olguların preoperatif verileri ve demografik verileri değerlendirmeye alındı. Olgular ayrıca taş boyutu, taş lokalizasyonu, operasyon süresi, skopi süresi, nefrostomi alınma süresi, preoperatif hemoglobin ve hematokrit oranları, postoperatif hemoglobin ve hematokrit oranları, aksesin tek veya multiple olması, komplikasyon oranları, transfüzyon oranları ve taşsızlık oranları bakımından karşılaştırıldı. Tüm gruptaki hastalar rezidüel taş varlığına göre de değerlendirilmeye alındı, multivariate analizle incelendi. Univariate analizlerinde rezidüel taş üzerine etki eden risk faktörlerinden alan, yaş ve akses sayısı etkileri Lojistik regresyon analizi ile değerlendirmeye tabii tutuldu. Bulgular: İlk dönem ve ikinci dönem verileri karşılaştırıldığında operasyon süreleri, skopi süreleri ve nefrostomi alınma süreleri arasında ve postoperatif hematokrit ve hemoglobin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Taş lokalizasyonu, rezidüel taşa göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlılık göstermektedir. Rezidüel taş gözlenmeyen olgularda orta, alt, pelvis oranı yüksek iken; rezidüel taş gözlenen olgularda Staghorn ve birden fazla kaliks lokalizasyonunda olma oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sonuç: Staghorn ve birden fazla kaliks lokalizasyonunda olan taşlarda perkütan nefrolitotomi başarısı rezidüel taş açısından diğer boyut ve lokalizasyonudaki taşlarla kıyaslandığında düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı, komplikasyon

M. Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük. The Factors That Affect the Success of the First 200 Percutaneous Nephrolithotomy Cases. Van Med J. 2016; 23(1): 69-76
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale