E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Effect of Isotretinoin-Induced Myalgia on Daily Quality of Life and Evaluation of Serum Creatine Phosphokinase Levels [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 452-455 | DOI: 10.5505/vtd.2019.26918

The Effect of Isotretinoin-Induced Myalgia on Daily Quality of Life and Evaluation of Serum Creatine Phosphokinase Levels

Ebru Karagun
Duzce University Faculty of Medicine, Dermatology Department, Duzce

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of the myalgia observed as a side effect of isotretinoin used for severe and treatment-resistant moderate acne on patient quality of life and to investigate the relationship between serum creatine phosphokinase (CPK) levels and myalgia in these patients.
METHODS: Included in the study were 216 patients between the ages of 15 and 40 presenting to the outpatient clinic. During isotretinoin treatment, the effect of muscle pain on the daily quality of life of patients with myalgia was evaluated according to the myalgia severity level (0: N/A; 1: Significant in the morning but not preventing normal activity during the day; 2: Affecting normal activity during the day; 3: Preventing normal daily activities). CPK levels of patients included in the study were screened retrospectively from their files.
RESULTS: Of the 216 patients included in the study, 124 were female, 92 were male and the mean age was 24±5.3. Myalgia was detected in 48% of the patients (n: 104). Of the patients diagnosed with myalgia, 61.5% (n: 64) were classified as 1, 32.6% (n: 34) as 2 and 5.7% as 3. Serum CPK levels were elevated in 30.7% (n: 32) of the 104 myalgia patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Myalgia is a common side effect that can be seen in nearly half of patients during isotretinoin use. It was determined that the myalgia observed during isotretinoin use was at a tolerable level and had nosignificant effect on the daily quality of life. Although no correlation was found between myalgia and serum CPK levels.

Keywords: Isotretinoin, myalgia, creatine kinase

İzotretinonin Kullanan Hastaların Miyalji Şiddet İndekslerinin ve Serum Kreatinin Fosfokinaz Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ebru Karagun
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Şiddetli veya tedaviye dirençli orta şiddetli akne tedavisinde kullanılan izotretinonin, yan etkileri arasında gözlenebilen miyaljinin günlük yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi ve bu hastalarda serum kreatin fosfokinaz (CPK) düzeyleri ile miyalji arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Polikliniğe başvuran 15-40 yaş arası 216 hasta çalışmaya alınmıştır. İzotretinonin tedavisi sırasında miyalji tespit edilen hastaların kas ağrılarının günlük yaşam kalitesine etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme 0: Yok, 1: Sabah kalkınca farkedilen ve gün içerisinde aktiviteleri engellemeyen, 2: Gün içerisinde normal aktiviteyi etkileyen, 3: Günlük aktivitelerin yapılmasını engelleyen şeklinde sınıflandırılmıştır. Çalışmaya alınan ve miyalji tespit edilen hastaların CPK düzeyleri ise retrospektif olarak dosyalarından taranmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 216 hastanın 124’ü kadın, 92’si erkek olup yaş ortalaması 24±5.3.'dir. Hastaların %47’sinde (n: 104) miyalji tespit edilmiştir. Kadın hastaların %55,7’sinde (n: 58), erkek hastaların %50’sinde (n: 46) miyalji mevcuttu. Miyalji tespit edilen hastalar değerlendirildiğinde 1: Sabah kalkınca farkedilen ve gün içerisinde aktiviteleri engellemeyen kas ağrısı %61.5 (n: 64), 2: Gün içerisinde normal aktiviteyi etkileyen kas ağrısı %32.6’sında (n: 34), 3: Günlük aktivitelerin yapılmasını engelleyen kas ağrısı %5.7 (n: 6) mevcuttu. Miyalji tespit edilen 104 hastanın %30.7’sinde (n: 32) serum CPK düzeyinde artış tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İzotretinonin kullanımı sırasında miyalji hastalarının yarısına yakınında görülebilen sık bir yan etkidir. İzotretinonin kullanımı sırasında gözlenen miyaljinin tolere edilebilir düzeyde olduğu günlük yaşam kalitesine etkisi olmadığı saptanmıştır. Miyalji ile serum CPK düzeyi arasında korelasyon olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzotretinonin, myalji, kreatin kinaz

Ebru Karagun. The Effect of Isotretinoin-Induced Myalgia on Daily Quality of Life and Evaluation of Serum Creatine Phosphokinase Levels. Van Med J. 2019; 26(4): 452-455

Corresponding Author: Ebru Karagun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale