E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Effect of Sodium Butyrate on Radiosensitivity in Glioblastoma Cell [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 550-556 | DOI: 10.5505/vtd.2019.24434

The Effect of Sodium Butyrate on Radiosensitivity in Glioblastoma Cell

Tahir Çakır1, Mustafa Güven2, Mehmet Taşpınar3, Farika Nur Denizler3, Bahar Kartal3
1Van Yuzuncu Yıl University, Medical Faculty, Department of Medical Physics, Van
2Van Yuzuncu Yıl University, Medical Faculty, Van
3Van Yuzuncu Yıl University, Medical Faculty, Department of Medical Biology, Van

INTRODUCTION: Glioblastoma (GB) is a highly aggressive and malignant brain tumor. Currently there is no cure therapy for GB. Radiotherapy (RT) has an important role in the success of GB treatment. Therefore, the studies regarding with to increase the radiosensitivity of cells by applying of the combine of the molecules having chemotherapeutic potential with RT gain importance. Epigenetic mechanisms play role in both RT and chemotherapy response. The aim of this study was to investigate the effect of sodium butyrate, a histone deacetylase inhibitor, onto the radiosensitivity when combined with RT in GB cells.
METHODS: For this purpose, different concentrations of SB (0.5,1,2,3,4,6 and 8 mM) and 8Gy RT were administered to LN-405 cell lines alone and in combination. 3D conformal technique was used in RT application. Cell viability was determined by MTT after incubation 72h.
RESULTS: It is detected that SB reduced cell viability on concentration-dependent but RT-independent. Cell viability in the 0.5, 1 and 2 mM groups of SB combination with RT decreased compared to the groups treated with SB alone 31.4%, 36.9% and 17.6%, respectively. According to the results, it is detected that SB increased radiosensitivity at 0.5,1,2,8 mM concentrations.

DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that SB may increase the therapeutic effects of RT applications depending on the concentration. In addition, it is the first study to increase the radiosensitivity of SB by applying 3-dimensional conformal RT procedures in terms of the method of applying RT to the cell series in which acute radiation dose is given in a single fraction.

Keywords: Radiosensitivity, Glioblastoma, Sodium Butyrate

Sodyum Butirat’ın Glioblastoma Hücre Serisinde Radyosensitiviteye Etkisi

Tahir Çakır1, Mustafa Güven2, Mehmet Taşpınar3, Farika Nur Denizler3, Bahar Kartal3
1Van Yüzünücü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik A.D, Van
2Van Yüzünücü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Van
3Van Yüzünücü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Glioblastoma (GB), oldukça agresif ve malign bir beyin tümörüdür. GB’nin kuratif bir tedavi modalitesi bulunmamaktadır. GB tedavisinin başarısında radyoterapi (RT) uygulamalarının rolü büyüktür. Bu nedenle, kemoterapötik potansiyeli bulunan moleküllerin RT ile kombine uygulanarak hücrelerin radyosensitivitelerinin arttırılmasına yönelik yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Epigenetik mekanizmalar hem RT hem de kemoterapi (KT) yanıtında rol almaktadır. Bu çalışmada, bir histon deasetilaz inhibitörü olan sodyum butiratın RT ile kombine uygulandığında GB hücrelerinde radyosensitiveye olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, LN-405 hücre serilerine farklı konsantrasyonlarda SB (0.5,1, 2, 3, 4, 6 ve 8 mM) ve 8Gy RT ayrı ayrı ve kombine biçimde uygulanmıştır. RT uygulamasında, 3 boyutlu konformal teknik kullanılmıştır. İnkübasyondan 72 saaat sonra hücre canlılığı MTT ile tespit edilmiştir.
BULGULAR: SB konsantrasyonuna bağlı ancak RT’den bağımsız hücre canlılığını azalttığı tespit edilmiştir. 0.5, 1 ve 2 mM SB ve RT’nin kombine uygulandığı gruplardaki hücre canlılığı yalnızca SB uygulanan gruplara göre sırasıyla %31,4, %36.9 ve %17.6 oranlarında azaldığı saptandı. Bu sonuçlara göre 0.5, 1, 2, ve 8 mM konsantrayonlardaki SB’nin radyosensitiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, SB’nin konsantrasyona bağlı olarak RT uygulamalarının tedavici edici etkilerini arttırabileceğini göstermiştir. Ayrıca, tek fraksiyonda akut radyasyon dozu verilen ve hücre serilerine RT uygulama yöntemi açısından 3 boyutlu konformal RT prosedürlerinin uygulanarak SB’nin radyosensitiviteyi arttıdığı ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Radyosensitivite, Glioblastoma, Sodyum Butirat

Tahir Çakır, Mustafa Güven, Mehmet Taşpınar, Farika Nur Denizler, Bahar Kartal. The Effect of Sodium Butyrate on Radiosensitivity in Glioblastoma Cell. Van Med J. 2019; 26(4): 550-556

Corresponding Author: Tahir Çakır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale