E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of the Causes of Neonatal Mortality in a Neonatal Intensive Care Unit (2012-2014) [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 46-50 | DOI: 10.5505/vtd.2016.22566

Evaluation of the Causes of Neonatal Mortality in a Neonatal Intensive Care Unit (2012-2014)

Abdurrahman Avar Özdemir1, Yusuf Elgörmüş1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul Medicine Hospital, İstanbul

Objective: The aim of this study was to determine the rate of neonatal mortality and also to establish the possible causes of mortality in our neonatal intensive care unit (NICU). Material and Methods: In this study, neonates who died during hospitalization in NICU between 1st January 2012 and 31st December 2014 were evaluated retrospectively. Risk factors, causes and rate of neonatal mortality were determined. Results: During the three years, 1074 patients admitted in our clinic and 31 of them died. The proportion of premature neonates 71%, proportion of term neonates 29% were determined. Mortality rate was 2.8%. The proportion of neonates who died in the first week was 71%, who died after first week was 29%. The common causes of neonatal mortality were prematurity and Respiratory Distress Syndrome (32%), congenital anomalies (29%), sepsis (16%), and other causes were respiratory problems (9%), congenital heart diseases (6%), perinatal asphyxia (6%), and metabolic diseases (3%). Conclusion: The most common causes of neonatal mortality were prematurity, infections and congenital anomalies. Prevention of premature labor, common and sufficient antenatal care and sufficient delivery room conditions could help to decrease neonatal mortality.

Keywords: Neonatal mortality, prematurity, causes of neonatal mortality

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014)

Abdurrahman Avar Özdemir1, Yusuf Elgörmüş1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul Medicine Hospital, İstanbul

Amaç: Hastanemiz yenidoğan servisinde yatırılan ve izlem sırasında kaybedilen bebeklerin demografik özelliklerinin ve mortalite nedenlerinin saptanarak bu bilgilerin daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 1 Ocak 2012-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yatırılan ve izlemleri sırasında kaybedilen bebekler, yerel etik kurul izni alındıktan sonra retrospektif olarak değerlendirilerek, mortalite oranları, risk faktörleri ve ölüm nedenleri belirlenmiştir. Bulgular: Ünitemizde üç yıllık sürede 1074 hasta takip edildi. Hastalardan 31’i izlem sırasında kaybedildi. Bu hastaların 22’si (%71) preterm, 9’u (%29) termdi. Mortalite oranı %2,8 bulundu, bebeklerin 22’si (%71) ilk bir haftada, 9’u (%29) 1. haftadan sonra kaybedildi. Ölüm nedenleri incelendiğinde prematürite ve respiratuar distres sendromu (RDS) (%32), konjenital anomaliler (%29), sepsis’in (%16) ilk üç sırayı aldığı belirlendi. Bunları solunum sistemine ait diğer sorunlar (%9), doğumsal kalp hastalıkları (%6), perinatal asfiksi (%6) ve doğumsal metabolik hastalıkların (%3) izlediği saptandı. Sonuç: Yenidoğan ölümlerinin önemli bir kısmı prematüre doğum, enfeksiyon ve konjenital anomalilere bağlı olarak görülmektedir. Bu nedenle önlenebilir ölüm nedenlerini ve oranlarını azaltmak için gebelik takip programlarının yaygınlaştırılması, yeterli antenatal bakımın sağlanması, doğum ve doğum sonrası bakımın uygun koşullarda sağlanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Neonatal mortalite, prematürite, ölüm nedenleri

Abdurrahman Avar Özdemir, Yusuf Elgörmüş. Evaluation of the Causes of Neonatal Mortality in a Neonatal Intensive Care Unit (2012-2014). Van Med J. 2016; 23(1): 46-50
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale