E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Comparison of the Early Results of Preterm Infants who Underwent the Surgical Ligation of Patent Ductus Arteriosus with two Different Surgical Approaches [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 193-199 | DOI: 10.5505/vtd.2023.22556

Comparison of the Early Results of Preterm Infants who Underwent the Surgical Ligation of Patent Ductus Arteriosus with two Different Surgical Approaches

Fatih Özdemir1, Onur Doyurgan2, Handan Bezirganoğlu6, Mehmet Dedemoğlu3, Serhat Bahadır Genç7, Osman Uzundere4, Murat Sürücü5, Bedri Aldudak8
1Dr. Si̇yami̇ Ersek Thoraci̇c And Cardi̇ovascular Surgery Education Research Hospıtal, Pediatric Cardiac Surgery
2Diyarbakir Gazi Yasargil Education Research Hospıtal, Pediatric Cardiac Surgery
3Ümraniye Education Research Hospıtal, Pediatric Cardiac Surgery
4Diyarbakir Gazi Yasargil Education Research Hospıtal, Anesthesiology And Reanimation
5Dr. Si̇yami̇ Ersek Thoraci̇c And Cardi̇ovascular Surgery Education Research Hospıtal, Pediatric Cardiology
6Trabzon Kanuni Education Research Hospıtal, Neonatology
7İstanbul Medipol University, Pediatric Cardiovascular Surgery
8Diyarbakir Gazi Yasargil Education Research Hospıtal, Pediatric Cardiology

INTRODUCTION: Patent ductus arteriosus (PDA) is the most common congenital heart disease in preterm infants. Surgical ligation is still the gold standard technique, especially in low birth weight patients. To reduce surgical trauma and possible complications, the anterior mini-thoracotomy (AMT) technique has been defined. However, conventional lateral thoracotomy (LT) is still the method preferred by many centers today. In our study, we aimed to compare the early results of preterm infants who underwent PDA ligation with two different surgical techniques in a newly established center.
METHODS: A total of 26 patients (12 males, 14 females; median gestational age at surgery 32 weeks [IQR: 29-37]) who underwent surgical PDA ligation in preterm infants between January 2018 and February 2020 were retrospectively analyzed. PDA closure was performed through the left anterior mini-thoracotomy approach in 15 of the patients and left lateral thoracotomy in 11 patients. The early outcomes of the two groups were compared.
RESULTS: The median weight at operation was 1000 gr. (IQR: 720-1200) in AMT group and 1200 gr. (IQR: 1000 – 2800) in the LT group. The difference between weights at operation was found statistically significant (p: 0.03). The operation time of the AMT group was found to be statistically significantly shorter. (p: 0.03)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anterior mini-thoracotomy technique provides an effective surgical closure in the low-weight preterm infant at least lateral thoracotomy technique. Based on the results of our series and our opinion, it should be considered the first choice surgical method, especially in very low and extremely low-weight preterm infants.

Keywords: Patent Ductus Arteriosus, Thoracotomy, Preterm Infants

İki Farklı Cerrahi Yaklaşım ile Patent Duktus Arteriozus Ligasyonu Uygulanan Preterm İnfantların Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Fatih Özdemir1, Onur Doyurgan2, Handan Bezirganoğlu6, Mehmet Dedemoğlu3, Serhat Bahadır Genç7, Osman Uzundere4, Murat Sürücü5, Bedri Aldudak8
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Ve Damar Cerrahisi
2Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Ve Damar Cerrahisi
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Ve Damar Cerrahisi
4Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezyoloji Ve Renanimasyon
5Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji
6Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan
7İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Kalp Ve Damar Cerrahisi
8Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Patent duktus arteriozus (PDA), prematür infantlarda en sık görülen doğumsal kalp hastalığıdır. Cerrahi ligasyon, özellikle düşük doğum ağırlıklı hastalarda hala altın standart tekniktir. Cerrahi travmayı ve olası komplikasyonları azaltmak için anterior mini torakotomi (AMT) tekniği tanımlanmıştır. Ancak konvansiyonel lateral torakotomi (LT) günümüzde hala daha fazla merkez tarafından tercih edilmektedir. Çalışmamızda yeni kurulan bir merkezde iki farklı cerrahi teknikle PDA ligasyonu uygulanan prematüre infantların erken dönem sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018 ve Şubat 2020 tarihleri arasında cerrahi PDA ligasyonu uygulanan toplam 26 prematür infant (12 erkek, 14 kadın; ameliyatta medyan gebelik yaşı 32 hafta [IQR: 29-37]) retrospektif olarak incelendi. 15 hastaya sol anterior mini torakotomi ve 11 hastaya sol lateral torakotomi yaklaşımı ile PDA ligasyonu yapıldı. İki grubun erken dönem sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Operasyondaki medyan ağırlık AMT grubunda 1000 gr. (IQR: 720-1200) ve LT grubunda 1200 gr. (IQR: 1000 – 2800) idi. Ameliyat ağırlığı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p: 0.03). AMT grubunun ameliyat süresi istatistiksel olarak anlamlı olarak daha kısa bulundu. (p: 0,03)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anterior mini torakotomi tekniği, düşük ağırlıklı prematüre bebeklerde en az lateral torakotomi tekniği kadar etkin cerrahi kapama sağlar. Serimizin sonuçlarına bakılarak özellikle çok düşük ve aşırı düşük kilolu prematür infantlarda anterior mini-torakotomi tekniğinin öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Patent Duktus Arteriozus, Torakotomi, Preterm infant

Fatih Özdemir, Onur Doyurgan, Handan Bezirganoğlu, Mehmet Dedemoğlu, Serhat Bahadır Genç, Osman Uzundere, Murat Sürücü, Bedri Aldudak. Comparison of the Early Results of Preterm Infants who Underwent the Surgical Ligation of Patent Ductus Arteriosus with two Different Surgical Approaches. Van Med J. 2023; 30(2): 193-199

Corresponding Author: Fatih Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale