E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A Rare Cause of Pericardial Tamponade in a Patient with Down Syndrome: Hypothyroidism [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 289-291

A Rare Cause of Pericardial Tamponade in a Patient with Down Syndrome: Hypothyroidism

Aytaç Akyol1, Hakkı Şimşek2, Ali Kemal Gür3
1Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Cardiac tamponade is a hemodynamic condition characterized by an equal increase in atrial and pericardial pressure, an excessive decrease in systolic blood pressure with inspiration (pulses paradoxes), and hypotension. The prevalence in failure of thyroid which is an endocrine disorder seen in Down syndrome patients also known as Trisomy 21, is %3 and this is higher in comparison to normal population. In this syndrome the most frequent observable thyroid disorder is autoimmune subclinical hypothyroidism. It is frequent to see pericardial effusion in the patients with hypothyroidism and it scarcely causes cardiac tamponade. In this report, cardiac tamponade which developed depending on an untreated hypotroidism in a 24 year old patient with Down syndrome has been presented.

Keywords: Down syndrome, Hypothyroid, Tamponade

Down Sendromlu Hastada Nadir Perikardiyal Tamponad Nedeni: Hipotroidi

Aytaç Akyol1, Hakkı Şimşek2, Ali Kemal Gür3
1Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Kardiyak tamponad (KT), atriyal ve perikardiyal basınçlarda eşit yükselme, inspirasyonla sistolik kan basıncında aşırı düşme (pulsus paradoksus) ve hipotansiyonla karakterize hemodinamik bir durumdur. Trizomi 21 olarak da bilinen Down Sendromu (DS)’nda görülen endokrin hastalıklardan tiroid bozukluklarının prevelansı %3 olup normal popülasyona göre yüksektir. Bu sendromda en sık gözlenen tiroid hastalığı, otoimmün subklinik hipotroididir. Hipotroidili hastalarda sıklıkla perikardiyal efüzyon bulunur ve nadiren kardiyak tamponada neden olur. Bu olguda 24 yaşında Down sendromlu bir hastada tedavi edilmeyen hipotrodiye bağlı gelişen kardiyak tamponad vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Hipotiroidi, Tamponad

Aytaç Akyol, Hakkı Şimşek, Ali Kemal Gür. A Rare Cause of Pericardial Tamponade in a Patient with Down Syndrome: Hypothyroidism. Van Med J. 2015; 22(4): 289-291
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale