E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Effect of Tenofovir Treatment on Renal Function in Chronic Hepatitis B Patients [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 538-544 | DOI: 10.5505/vtd.2019.16870

The Effect of Tenofovir Treatment on Renal Function in Chronic Hepatitis B Patients

Yusuf Kayar1, Ramazan Dertli1, Mehmet Agin2, Neslihan Sürmeli3, Şevki Konür4, Adnan Özkahraman4, Nur Düzen Oflas5, Mehmet Ali Bilgili6
1Van Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Van, Turkey
2Van Education and Research Hospital, Department of Pediatry, Division of Gastroenterology, Van, Turkey
3Van Yuzuncu Yıl University, Faculty of Health Sciences, Nutrition and Dietetics Department, Van, Turkey
4Van Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Van, Turkey
5Van Yuzuncu Yıl University, Department of Internal Medicine, Van, Turkey
6Van Education and Research Hospital, Department of Emergency, Van, Turkey

INTRODUCTION: It is known that chronic hepatitis B virus (HBV) infection is associated with chronic kidney disease. The agents used in the treatment of chronic HBV are safe and well tolerated, but their long-term side effects are largely unknown. We aimed to investigate the effects of antiviral treatments on renal function in patients with chronic HBV follow-up.
METHODS: In this study, 156 patients who were followed-up with the diagnosis of chronic HBV in the outpatient clinic of our hospital between 2013-2019 were included. Demographic data of all patients (age, sex), anthropometric characteristics, disease duration, duration of treatment, which antiviral treatment was taken and body mass index were documented. Serum samples were taken from the patients for laboratory analysis before and after treatment.
RESULTS: While 92(58.9%) of the patients were male, the mean age of the patients was 48.47±15.1. Mean duration of disease was 91.8±13.6 and mean duration of treatment was 54.9±13.6. There was no significant difference between the antiviral groups in terms of demographic data, anthropometric measurements and liver function tests (p>0.05). In addition, there was no statistically significant difference between the treatment groups in the laboratory measurements performed before and after treatment (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, there was no significant change in renal functions before and after treatment in groups receiving antiviral therapy. However, it is recommended that individuals with chronic HBV who have risk factors such as basal renal dysfunction and comorbidity accompany renal function closely during the Tenofovir treatment.

Keywords: Antiviral Therapy, Chronic Hepatitis B, Renal Function

Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Tedavisinin Renal Fonksiyona Etkisi

Yusuf Kayar1, Ramazan Dertli1, Mehmet Agin2, Neslihan Sürmeli3, Şevki Konür4, Adnan Özkahraman4, Nur Düzen Oflas5, Mehmet Ali Bilgili6
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Van, Türkiye
4Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye
5Van Yuzuncu Yıl Universitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye
6Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik Hepatit B virüsu (HBV) enfeksiyonu ile kronik böbrek hastalığı arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Kronik HBV tedavisinde kullanılan ajanlar güvenli ve iyi tolere edilmekle birlikte uzun vadeli yan etkileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Biz de kronik HBV nedeniyle takipli hastalarda antiviral tedavilerin böbrek fonksiyonları üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 2013-2019 tarihleri arasında hastanemiz polikliniğinde kronik HBV tanısı ile tedavi verilerek takibe alınan 156 hasta dahil edildi. Tüm hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet), antropometrik özellikler, hastalık süresi, tedavi süresi, hangi antiviral tedavinin alındığı ve vücut kitle indeksi, dökümante edildi. Hastalardan tedavi öncesi ve belirli periyotlarla laboratuvar analizi için serum numunesi alındı.
BULGULAR: Hastalardan 92 (%58.9)’si erkek iken, hastaların ortalama yaşı 48.47±15.1 idi. Hastalık süresi ortalama 91.8±13.6 ve tedavi süresi ortalama 54.9±13.6 idi. Antiviral gruplar arasında demografik veriler, antropometrik ölçümler ve karaciğer fonksiyon testleri açısından yapılan karşılaştırmada anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Ayrıca tedavi grupları arasında tedavi öncesi ve tedavi sonrası yapılan laboratuvar ölçümlerinde istatiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda antiviral tedavi alan gruplarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası böbrek fonksiyonlarında anlamlı bir değişiklik görülmedi. Ancak altta bazal renal fonksiyon bozukluğunun olması, komorbiditenin eşlik etmesi gibi risk faktörlerini barındıran kronik HBV'li bireylerin Tenofovir tedavisi aldıkları süre boyunca böbrek fonksiyonlarının yakından takip edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antiviral Tedavi, Kronik Hepatit B, Renal Fonksiyon

Yusuf Kayar, Ramazan Dertli, Mehmet Agin, Neslihan Sürmeli, Şevki Konür, Adnan Özkahraman, Nur Düzen Oflas, Mehmet Ali Bilgili. The Effect of Tenofovir Treatment on Renal Function in Chronic Hepatitis B Patients. Van Med J. 2019; 26(4): 538-544

Corresponding Author: Yusuf Kayar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale