E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of Mean Platelet Volüme, Platelet Distribution Width And Red Cell Distribution Width İn Bipolar Disorder [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 184-192 | DOI: 10.5505/vtd.2023.14227

Evaluation of Mean Platelet Volüme, Platelet Distribution Width And Red Cell Distribution Width İn Bipolar Disorder

Okan İmre
Karamanoglu Mehmetbey University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Karaman,

INTRODUCTION: The inflammatory system has recently received attention in the pathophysiology of Bipolar disorder(BD). Mean platelet volume(MPV), platelet distribution width(PDW), and red cell distribution width(RDW) are low-cost hematological biomarkers used to assess the level of inflammation. MPV, PDW, and RDW values in different BD periods were investigated in this study.
METHODS: This retrospective study included 108 BD patients(76 manic and 32 depressive) who were hospitalized in the psychiatry clinic of the Faculty of Medicine. MPV, PDW and RDW values at various stages of BP were compared with the healthy control group.

RESULTS: Before treatment, PDW values in BD in mania and depression were lower than in the healthy control group(medians: 15.30, 15.50, and 16.20,p<0.001). The PDW values of the same patient groups were found to be lower than those of the healthy control group in the euthymic periods after treatment(medians: 15.65, 15.40, and 16.20, p<0.001). When bipolar manic patients entered the euthymic period after treatment, their PDW values increased(z=-2.107;p=0.035). When bipolar depressive patients entered the euthymic period after treatment, their RDW values increased (z =-2.294;p=0.022).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Presence of low PDW in all stages of BP suggests that it may be a trait biomarker. The increase in PDW values when BD transitions from the manic to the euthymic period following treatment suggests that it may be a status indicator of the euthymic period. The persistence of low PDW and increased RDW values following treatment of the BD depressive episode may be related to some sub-threshold complaints that persist after the depression has been resolved.

Keywords: Bipolar disorder, biomarker, inflammation values, MPV, PDW, RDW

Bipolar Bozuklukta Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği Ve Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği

Okan İmre
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Karaman,

GİRİŞ ve AMAÇ: Bipolar bozukluk(BB), mani ve depresyon dönemleriyle karakterize arada düzelmelerin olduğu kronik bir bozukluktur. Son zamanlarda BB’nin patofizyolojisinde inflamatuar sistem üzerinde durulmaktadır. Ortalama trombosit hacmi(MPV), trombosit dağılım genişliği(PDW) ve eritrosit dağılım genişliği(RDW) inflamasyon düzeyini ölçmek için önerilen, oldukça ucuz hematolojik biyobelirteçlerdir. Psikiyatri dışı hastalıklarda bu belirteçlerle ilgili çok sayıda çalışma yapıldığı halde, psikiyatrik hastalıklarda sınırlı sayıda araştırma vardır. Bu çalışmada BB' nin farklı dönemlerindeki MPV, PDW, RDW değerleri araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olan bu çalışmaya Üniversite Tıp Fakültesi psikiyatri kliniğinde 01.01.2017-01.01.2022 tarihleri arasında BB nedeniyle yatırılan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 108(76 manik, 32 depresif) hasta alındı. Aynı hastaların taburculuk sonrası ötimik dönemdeki verileri kaydedildi. BB’ nin farklı evrelerinde MPV, PDW, RDW değerleri, sağlıklı kontrol grubu ile kıyaslandı.
BULGULAR: Tedavi öncesi mani ve depresif dönemdeki BB’ de PDW değerleri sağlıklı kontrol grubundan daha düşük bulundu(medyan; 15.30, 15.50, 16.20, p<0.001). Aynı hasta gruplarının tedavi sonrası ötimik dönemlerindeki PDW değerleri de, sağlıklı kontrol grubundan daha düşük bulundu (medyan; 15.65, 15.40, 16.20, p<0.001). BB manik dönem hastaları, tedavi sonrası ötimik döneme girdiğinde PDW değerlerinde yükselme görüldü(z= -2,107; p=0,035). BB depresif dönem hastaları, tedavi sonrası ötimik döneme girdiğinde RDW değerlerinde yükselme görüldü(z= -2,294; p=0,022).
TARTIŞMA ve SONUÇ: BB tüm dönemlerinde PDW düşüklüğü, PDW’ nin bir özellik biyobelirteci olabileceğini düşündürmektedir. BB manik dönemden tedavi sonrası ötimik döneme girdiğinde PDW değerlerinde yükselme görülmesi, PDW yüksekliğinin, ötimik dönem için bir durum belirteci olabileceğini düşündürmektedir. BB depresif dönemin tedavisinden sonra PDW düşüklüğünün devam etmesi ve RDW değerinin yükselmesi, depresyon düzeldikten sonra devam eden bazı eşik altı şikayetlerle ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, biyobelirteç, inflamasyon değerleri, MPV, PDW, RDW

Okan İmre. Evaluation of Mean Platelet Volüme, Platelet Distribution Width And Red Cell Distribution Width İn Bipolar Disorder. Van Med J. 2023; 30(2): 184-192

Corresponding Author: Okan İmre, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale