E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The effect of the vein dilatation via intraluminal hydrostatic pressure to the patency of the arteriovenous fistula [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 397-402 | DOI: 10.5505/vtd.2020.13914

The effect of the vein dilatation via intraluminal hydrostatic pressure to the patency of the arteriovenous fistula

Şahin Şahinalp
Department Of Cardiovascular Surgery, Yuzuncu Yil University Faculty Of Medicine Van, Turkey

INTRODUCTION: For hemodialysis patients, the presence of a well performing arteriovenous fistula is indispensable. Arteriovenous fistula maturation is a difficult process and the main cause of failure in the maturation process is insufficient dilatability of the vein. To ensure a proper vein expansion, cephalic vein dilation through intraluminal hydrostatic pressure during surgery can be a useful technique. The aim of this study was to investigate the effect of dilation provided by pressurized saline fluid applied to the vein during the surgery for formation of autologous arteriovenous fistula to the patency and complications.
METHODS: A total of 416 patients with AVF were included in the study and examined retrospectively. The two groups were composed as; groups 1, vein dilation with Intraluminal hydrostatic pressure was applied, and group 2; vein dilation with Intraluminal hydrostatic pressure was not applied.
RESULTS: The study result repsented that the patency rate of Group 2 was higher than Group 1 at one month follow-up (P<0.004). Complication rates were similar in both groups (p=0.458).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion; despite the vein dilatation via intraluminal hydrostatic pressure during the surgery is a very simple technique, the study results suggest that it is an effective and safe method in early stage patency of AVF.

Keywords: Hemodialysis, arteriovenous fistula, intraluminal hydrostatic pressure

İntraluminal hidrostatik basınç ile ven dilatasyonunun otolog arteriovenöz fistül açık kalımına etkisi

Şahin Şahinalp
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemodiyaliz hastaları için iyi çalışan bir AVF varlığı vazgeçilmezdir. Arteriovenöz fistül olgunlaşması zor bir süreçtir ve maturasyon sürecindeki başarısızlığın temel nedeni venin yetersiz genişleyebilirliğidir. Uygun bir damar genişlemesi sağlamak için, cerrahi sırasında intralüminal hidrostatik basınç yoluyla sefalik ven dilatasyonu yararlı bir teknik olabilir. Bu çalışmada; otolog arteriovenöz fistül oluşturulması esnasında ven içerisine uygulanan basınçlı serum fizyolojik sıvı ile vende sağlanan dilatasyonun fistülün açık kalımı ve olası komplikasyonları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla AVF oluşturulan, toplam 416 hasta çalışmaya dahil edilerek retrospektif olarak incelendi. İntraluminal hidrostatik basınç etkisi ile ven dilatasyonu uygulanan ve uygulanmayan olmak üzere iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışma sonucu Grup 2’nin Grup 1’e göre açık kalım oranının bir aylık takipte daha yüksek olduğunu (p<0,004) gösterdi. Komplikasyon oranları her iki grupta benzer idi (p=0,458).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; intraluminal sıvı kullanımı ile ven dilatasyonu basit bir uygulama olmasına rağmen, çalışma sonuçlarına göre erken dönem AVF açık kalımı üzerine etkili ve güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Arteriovenöz Fistül, İntraluminal hidrostatik basınç

Şahin Şahinalp. The effect of the vein dilatation via intraluminal hydrostatic pressure to the patency of the arteriovenous fistula. Van Med J. 2020; 27(4): 397-402

Corresponding Author: Şahin Şahinalp, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale