E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 294-300 | DOI: 10.5505/vtd.2016.13262

Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases

Yeşim Başal1, Aylin Eryılmaz1

Primary unknown neck metastases, are histologically diagnosed lymph node metastases without primary tumor diagnose. Determining the primary lesion during diagnosis is possible only for some patients. To determine the primary lesion; tomography, magnetic resonance imaging, positron emission tomography, transcervical ultrasound, narrow band imaging, immunohistochemical methods, panendoscopic examination under general anesthesia, bronchoscopy and esophagoscopy are performed. Lingual tonsillectomy performed with robotic surgery has begun to play an important role in detecting primary lesions. In addition to the controversial issues, there are improvements on the primary unknown neck metastases. With this article, we aimed to point out these controversial issues and reviewed the current knowledge with literature.

Keywords: Head and neck neoplasms, neoplasms, unknown primary, neck tissection

Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarına Güncel Yaklaşım

Yeşim Başal1, Aylin Eryılmaz1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Buran Boğaz Anabilim Dalı, Aydın

Primeri bilinmeyen boyun metastazı, primer tümör tanısı olmaksızın histolojik olarak lenf nodunda metastaz saptanmasıdır. Primer lezyonu saptamak tanı aşamasında olguların az bir kısmında mümkün olabilmektedir. Primer lezyonu saptamak için tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografi, transservikal ultrasonografi, dar bant görüntüleme, immünohistokimyasal yöntemler, genel anestezi altında panendoskopik muayene, bronkoskopi ve özefagoskopi yapılmaktadır. Robotik cerrahi ile yapılan lingual tonsillektomiler primer lezyonu saptamada önemli rol oynamaya başlamıştır. Primeri bilinmeyen boyun metastazlarına yaklaşımda yenilikler yanında tartışmalı konular da mevcuttur. Bu derleme ile tanı ve tedavideki tartışmalı konulara dikkat çekilmiş ve güncel literatür eşliğinde mevcut bilgiler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baş-boyun tümörleri, neoplaziler, bilinmeyen primer, boyun disseksiyonu

Yeşim Başal, Aylin Eryılmaz. Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases. Van Med J. 2016; 23(3): 294-300
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale