E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The ultrasound guided a novel dual injector model fine needle aspiration biopsy [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 432-435 | DOI: 10.5505/vtd.2019.10170

The ultrasound guided a novel dual injector model fine needle aspiration biopsy

Caglayan Cakir
Sağlık Bilimleri University Dr.sadi Konuk Training And Research Hospital, Radiology, İstanbul

INTRODUCTION: In our retrospective study, Ultrasound guided a novel dual injector model thyroid nodule fine needle aspiration biopsy (FNAB) as the measurement of success.
METHODS: A total of 131 thyroid nodules were applied with ultrasound guided fine needle aspiration biopsy with a novel dual injector model fine needle aspiration. This technique was designed in a computer environment and a 3D printed dual injector model was applied to the patient group between Fab 2018-May 2018 in our clinic. Cytological diagnoses were based on the Bethesda classification and ultrasonography findings of the cases were recorded within the specified criteria.
RESULTS: The mean age of the patients in the whole sample was 51,66±12,64 years. The mean size of the nodule was 24,79±7,72mm. No statistically significant difference was determined between the age and nodule size. (p>0,05). The diagnosis was incorrect in %14,50 (19/131) and correct in,%85.50 (112/131) of cases. No technical complications were observed in patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasound guided FNAB is an effective, reliable and easy-to-apply diagnostic method. The method and technique used to obtain samples from the correct component are important in the correct nodule and in semisolid nodules. It can be considered that the newly developed model, using more nodules and needles at different thicknesses may increase the success rate significantly.

Keywords: thyroid, ultrasoound, aspiration biopsy, thyroid nodule

Tiroid Nodüllerinde Ultrason Rehberliğinde İkili Enjektör Modeli ile İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Caglayan Cakir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyodiagnostik

GİRİŞ ve AMAÇ: Retrospektif çalışmamızda üretmiş olduğumuz ikili enjektör modeli kullanılarak yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB )’sinin etkinliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasında klinisyen istemiyle tarafımıza yönlendirilen tiroid nodülü olan hasta grubunda bilgisayar ortamında tasarladığımız ve 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını aldığımız ikili enjektör modeliyle USG klavuzluğunda aynı anda iki iğne ile 131 nodülden ince iğne aspirasyon biyopsisi yaptık. Sitolojik tanılar Bethesda sınıflaması baz alınarak yapılmış olup olguların ultrasonografi bulguları belirlenen kriterler dahilinde kaydedilmiştir.
BULGULAR: Tirioid nodülü İİAB işlemi yapılan hastalarda yaş ortalaması 51,71±12,68 idi. Nodüllerin boyut ortalaması 21,83±5,4mm idi. Hasta yaş grupları ile biyopsi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Değerlendirmeye alınan olgularının %14,62 (19/131)’i yanlış, %85.38 (111/130)’u doğru bulunmuştur. İşleme bağlı komplikasyon her iki grupta da görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi etkili, güvenilir ve kolay uygulanabilir bir tanı yöntemidir. Doğru nodülden ve semisolid nodüllerde de doğru komponentten örnek alınmasında kullanılan yöntem ve teknik önemli yardımcılardır.
Ayrıca bu geliştirdiğimiz model ile farklı boyutlarda enjektör ve iğne uçları kullanılarak yapılacak yeni çalışmalarla daha iyi sonuçlar alınabilir.

Anahtar Kelimeler: tiroid, ultrason, aspirasyon biyopsisi, tiroid nodülü

Caglayan Cakir. The ultrasound guided a novel dual injector model fine needle aspiration biopsy. Van Med J. 2019; 26(4): 432-435

Corresponding Author: Caglayan Cakir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale